Services - 519279-2021

13/10/2021    S199

Polska-Zławieś Wielka: Usługi związane z odpadami

2021/S 199-519279

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zławieś Wielka
Adres pocztowy: Handlowa 7
Miejscowość: Zławieś Wielka
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Rak
E-mail: ug@zlawies.pl
Tel.: +48 566780913
Faks: +48 566780913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zlawies.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

Numer referencyjny: ZP34.271.28.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Zławieś Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

- aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, na które składana jest oferta zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art.41 ust.3 pkt. 2 i art. 233 ust.3 ustawy o odpadach,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem trzem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł każda usługa.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zgodnie z pkt 20 SWZ - Sposób i termin składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

listopad 2022r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołąwcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

środki ochrony prawnej określono w dziale XXII SIWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021