Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519279-2021

13/10/2021    S199

Polska-Zławieś Wielka: Usługi związane z odpadami

2021/S 199-519279

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zławieś Wielka
Adres pocztowy: Handlowa 7
Miejscowość: Zławieś Wielka
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Rak
E-mail: ug@zlawies.pl
Tel.: +48 566780913
Faks: +48 566780913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zlawies.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

Numer referencyjny: ZP34.271.28.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Zławieś Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

- aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, na które składana jest oferta zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art.41 ust.3 pkt. 2 i art. 233 ust.3 ustawy o odpadach,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem trzem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł każda usługa.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zgodnie z pkt 20 SWZ - Sposób i termin składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

listopad 2022r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołąwcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

środki ochrony prawnej określono w dziale XXII SIWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021