29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 519292-2019

04/11/2019    S212

Polska-Zielona Góra: Roboty w zakresie budowy autostrad

2019/S 212-519292

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 171-416699)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 017511575-00090
Adres pocztowy: ul. Boh. Westerplatte 31
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit, Grzegorz Krzysztofik
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 683271068
Faks: +48 683253468
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt i budowa dla zadania pn.: „Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860

Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.5.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233110 Roboty w zakresie budowy autostrad
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa dk. nr 18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0+192,50 (0,5m za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11+860 w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A (od km 1+500 do km 11+860 w zakresie rozbudowy jezdni południowej).

Inwestycja ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz poprawienie stanu nawierzchni na odcinku drogi krajowej nr 18 stanowiącym fragment III transeuropejskiego, drogowego korytarza transportowego w ciągu drogi międzynarodowej E36. Przedmiotową trasę, przebiegającą od Berlina do węzła „Krzyżowa” (skrzyżowanie autostrad A4 i A18), stanowią po stronie niemieckiej autostrady A13 i A15, a po stronie polskiej droga krajowa nr 18 i autostrada A18 odc. Golnice–Krzyżowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 171-416699

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: