Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 519294-2021

Submission deadline has been amended by:  539346-2021
13/10/2021    S199

Polska-Sosnowiec: Usługi opieki dziennej

2021/S 199-519294

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 33
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
E-mail: szp@mopssosnowiec.pl
Tel.: +48 322962205
Faks: +48 322962205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mopssosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/index.php?idmp=106&r=r
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mopssosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pomoc społeczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

II.1.2)Główny kod CPV
85312100 Usługi opieki dziennej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w podziale na dwie części (zadania):

- część (zadanie) nr 1: Świadczenie usług opiekuńczych

- część (zadanie) nr 2: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część (zadanie) nr 1 – Świadczenie usług opiekuńczych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie usług opiekuńczych zgodnie z zakresem i ilością godzin ustalonych w decyzjach administracyjnych. Usługi opiekuńcze - do 135 972 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część (zadanie) nr 2 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zakresem i ilością godzin ustalonych w decyzjach administracyjnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - do 10 923 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w przypadku składania oferty na zadanie nr 1: w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zamówienie, którego przedmiotem było lub jest świadczenie usług opiekuńczych. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania nr 1, jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane nieprzerwanie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w wymiarze minimum 130 000 godzin usług opiekuńczych. Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże zamówienie realizowane nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy pod warunkiem, że w trakcie trwania tego zamówienia w ciągu wybranych 12 miesięcy Wykonawca wykonał minimum 130 000 godzin usług opiekuńczych. W przypadku wykonania i niezakończenia jeszcze zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać jaka ilość godzin została wykonana do momentu upływu terminu składania ofert. Wykazana ilość godzin będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia niniejszego warunku. Z wykazu jednoznacznie ma wynikać charakter/rodzaj wykonanych/wykonywanych usług; 2. w przypadku składania oferty na zadanie nr 2: 2.1 w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zamówienie, którego przedmiotem było lub jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane nieprzerwanie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w wymiarze minimum 8 000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże zamówienie realizowane nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy pod warunkiem, że w trakcie trwania tego zamówienia w ciągu wybranych 12 miesięcy Wykonawca wykonał minimum 8 000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W przypadku wykonania i niezakończenia jeszcze zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać jaka ilość godzin została wykonana do momentu upływu terminu składania ofert. Wykazana ilość godzin będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia niniejszego warunku. Z wykazu jednoznacznie ma wynikać charakter/rodzaj wykonanych/wykonywanych usług. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej, tj. w przypadku wykonania i niezakończenia jeszcze zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać jaka ilość godzin została wykonana do momentu upływu terminu składania ofert. Wykazana ilość godzin będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia niniejszego warunku. Z wykazu jednoznacznie ma wynikać charakter/rodzaj wykonanych/wykonywanych usług; 2.2 skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę do koordynacji zadania oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie koordynator usług koordynował specjalistycznymi usługami opiekuńczymi przez okres nieprzerwany nie krótszy niż 12 miesięcy w wymiarze – minimum 2 000 godzin.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6a i 6b do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, w pokoju 318, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III/IV kwartał 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021