Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519302-2021

13/10/2021    S199

Finlande-Kuopio: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 199-519302

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Istekki Oy
Numéro national d'identification: 2292633-0
Adresse postale: PL 4000
Ville: Kuopio
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 70601
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Pekkarinen Saila
Courriel: saila.pekkarinen@istekki.fi
Téléphone: +358 407377245
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.istekki.fi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=357518&tpk=c0f5cfb0-7ee0-47f3-ab35-e45d1e67cf52
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=357518&tpk=c0f5cfb0-7ee0-47f3-ab35-e45d1e67cf52
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5)Activité principale
Autre activité: Informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palvelut

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Pitkäaikaisten neurologisten sairauksien hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä

II.1.2)Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankinnnan kohteena on pitkäaikaisten neurologisten sairauksen hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. Neurologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan keskushermoston ja ääreishermoston sairauksia sekä eräitä lihassairauksiksi kutsuttuja sairauksia. Hankittavan pitkäaikaisten neurologisten sairauksien hoidon vaikuttavuusjärjestelmän tulee mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seuranta.

Istekki kilpailuttaa tarjouspyynnön mukaista kokonaisuutta osaksi omaa palvelutuotantoaan. Tätä hankintasopimusta tulee käyttämään ainoastaan Istekki Oy ja syntyvän sopimuksen osapuolina ovat ainoastaan Istekki Oy ja valittu Toimittaja. Järjestelmän loppuasiakkaita ovat Istekin omistaja-asiakkaat. Tarjoukseen on sisällytettävä käyttöoikeus, joka mahdollistaa loppuasiakkaiden käytön.

Hankinta toteutetaan tietoverkon yli toimitettavana palveluna (Software as a Service).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description des prestations:

Keskushermoston tavallisimpia sairauksia ovat mm. aivohalvaus, epilepsia, Parkinsonin tauti, aivovammat, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti sekä dementiasairaudet. Ääreishermoston tavallisimpia sairauksia ovat hermopunosten ja hermojuurten vauriot sekä erilaiset ääreishermovauriosairaudet eli polyneuropatiat. Alueeseen kuuluu lisäksi joitakin hermo-lihasliitoksen sairauksia ja lihasten sairauksia.

Neurologiset sairaudet ovat usein pitkäaikaisia ja monella tapaa toimintakykyyn vaikuttavia. Tämän takia potilaita ja heidän omaisiaan ohjataan ja tuetaan sairauden eri vaiheissa. Heitä ohjataan myös jatkohoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pitkäaikaisten neurologisten sairauksien hoito on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Markkinoille on tullut uusia hoitoja, jotka muuttavat tautien luonnetta täysin.

Vaikuttavuuden seurantajärjestelmää käytetään reaaliaikaisesti lääkärin, hoitajan sekä fysio- ja toimintaterapeutin vastaanotoilla. Vaikuttavuuden seurantajärjestelmään syötetään ja integraatioiden kautta kootaan potilaan toimintakykyyn liittyviä tietoja taudin diagnosoinnista erikseen määriteltävästä ajankohdasta alkaen. Tiedoista muodostetaan vaikuttavuuden seurantajärjestelmässä graafisia esityksiä, joiden avulla potilaan tilanteen kehitystä on helppo seurata. Seurannassa käytettävät ydinparametrit ja toimintakykymittarit tulee esittää graafisesti, jolloin keskeisimmät tiedot potilaan sairauden etenemisestä ja muista kliinisesti merkittävistä tapahtumista visualisoituvat ajan funktiona koko hoitohistorian ajalta.

Ensimmäinen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän osa, joka tullaan ottamaan käyttöön, on Parkinsonin tauti. Tämä liikehäiriöiden hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä kattaa Parkinson- ja Parkinson plus -diagnoosit. Hankinnan kohteena on pitkäaikaisten neurologisten sairauksen seurantaa tukeva vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/11/2021
Heure locale: 00:01

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021