Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519328-2021

Submission deadline has been amended by:  539253-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Bielsk Podlaski: Services de gestion de décharges

2021/S 199-519328

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Studziwodzka 37
Ville: Bielsk Podlaski
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Code postal: 17-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Bazyluk
Courriel: mpo@mpobielsk.pl
Téléphone: +48 731007401
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mpobielsk.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.mpobielsk.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

II.1.2)Code CPV principal
90533000 Services de gestion de décharges
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach:

a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

c) 15 01 07 – opakowania ze szkła

d) 20 01 01 – papier i tektura

e) 20 01 02 – szkło

f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

g) 20 01 02 – odpady ulegające biodegradacji

h) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90514000 Services de recyclage des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach:

a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

c) 15 01 07 – opakowania ze szkła

d) 20 01 01 – papier i tektura

e) 20 01 02 – szkło

f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

g) 20 01 02 – odpady ulegające biodegradacji

h) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.

3.Minimalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi:

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 70 Mg

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 530 Mg

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 150 Mg

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 50 Mg

e) odpady o kodzie 20 01 02 – 250 Mg

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1 100 Mg

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 900 Mg

h) odpady o kodzie 20 03 01 – 3 000 Mg

4.Wskazana w pkt 3 ilość odpadów jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 50% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

5.Maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi:

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 105 Mg

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 795 Mg

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 225 Mg

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 75 Mg

e) odpady o kodzie 20 01 02 – 375 Mg

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1 650 Mg

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 1 350 Mg

h) odpady o kodzie 20 03 01 – 4 500 Mg

6.Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne, natomiast ostateczna ilość odbieranych wynikać będzie z faktycznie wykonanych odbiorów.

7.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki Nr 6 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Koszt eksploatacji związany z dojazdem do Instalacji (odległość Zamawiającego od Instalacji) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1Minimalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi:

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 70 Mg

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 530 Mg

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 150 Mg

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 50 Mg

e) odpady o kodzie 20 01 02 – 250 Mg

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1 100 Mg

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 900 Mg

h) odpady o kodzie 20 03 01 – 3 000 Mg

2.Wskazana w pkt 1 ilość odpadów jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia (do 50% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

3.Maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosi:

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 105 Mg

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 795 Mg

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 225 Mg

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 75 Mg

e) odpady o kodzie 20 01 02 – 375 Mg

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1 650 Mg

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 1 350 Mg

h) odpady o kodzie 20 03 01 – 4 500 Mg

4.Do wyliczenia ceny oferty przyjmuje się ilości minimalne, natomiast ostateczna ilość odbieranych wynikać będzie z faktycznie wykonanych odbiorów.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:

- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.);

- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779 t.j.).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Umowa z wykonawcą wejdzie w życie 01.01.2022 r.

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:10
Lieu:

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37, pokój nr 8.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

IX / X 2022 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł

2.Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

5.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art.109 ust.1 pkt4 Pzp

6.Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej

7.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

8.Zamawiajacy nie określa przedmiotowych środków dowodowych

9.KOmpletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:

-Formularz oferty

-JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy

-JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby-jeżeli dotyczy

-JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.-jeżeli dotyczy

-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby-jeżeli dotyczy

-Dowód wniesienia wadium-w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji

-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy-jeżęli dotyczy

-Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-jeżeli dot.

10. Oferta jest składana w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

11.Podmiotowe środki dowodowe:

-wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust. 1 ustawy o odpadach

-aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach

-Informacja KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenie wskazanych w art.108 ust.1 pkt.1.2 i 4 ustawy Pzp

-Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

-Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp

12.Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

13.Warunki zmiany umowy zostały wskazane Załączniku Nr 6 do SWZ

14.Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełniania JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Instrukcję wypełnienia JEDZ zawiera również Załącznik Nr 7 do SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolanie@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021