Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519371-2021

Submission deadline has been amended by:  569538-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Wojkowice: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 199-519371

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wojkowice
Numéro national d'identification: WPM.271.28.2021
Adresse postale: ul. Jana III Sobieskiego 290A
Ville: Wojkowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 42-580
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Kołtun
Courriel: m.koltun@wojkowice.pl
Téléphone: +48 0327695066
Fax: +48 0327695073
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wojkowice.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Wojkowice

Numéro de référence: WPM.271.36.2021
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia:

1. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu),

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów.

3. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki na odpady komunalne

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
90511000 Services de collecte des ordures
90512000 Services de transport des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22A Katowicki
Lieu principal d'exécution:

Miasto Wojkowice

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Odbieranie wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (w tym poddanie procesom odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania).

2) Selektywne odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wszystkich rodzajów odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych, odbieranie worków z odpadami komunalnymi, odbiór odpadów w workach big bag sprzed posesji i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) a także ich zagospodarowanie, w szczególności następujących rodzajów selektywnie odbieranych odpadów komunalnych:

a) bioodpady,

b) szkło, w tym opakowania ze szkła,

c) papier, w tym opakowania z papieru i tektury,

d) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) odpady niebezpieczne, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny;

k) zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego.

3) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki na odpady komunalne:

a) zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Wojkowice, oraz

b) zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja postępowania dostępna na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kryterium środowiskowe / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Kryterium społeczne / Pondération: 10
Prix - Pondération: 80
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca musi wykazać, że:

1. posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2010 ze zm.) na kody odpadów objęte zamówieniem;

2. posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

3. posiada zezwolenie na transport odpadów objętych zamówieniem lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz.701).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wojkowice;

2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę minimum 500 000,00 zł.

2. Wykonawca musi wykazać, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową

w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę minimum 500 000,00 zł.

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zdolność techniczna i zawodowa – wykonawca musi wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę główną polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu (w tym przekazaniu do zagospodarowania) odpadów komunalnych wykonywaną w sposób ciągły przez okres następujących po sobie 12 miesięcy, gdzie łączna masa odebranych

i zagospodarowanych odpadów musi wynosić co najmniej 1000 Mg;

2. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. co najmniej:

- dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- jednym pojazdem pozwalającym na realizację usługi na posesjach zlokalizowanych przy drogach bocznych o niskim standardzie i szerokości do 3m;

3. posiada bazę magazynowo – transportową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami wskazanymi w punkcie 2.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, raz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dostępnej na stronie internetowej: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

Zamawiający żąda wniesienia odrębnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy do 23% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu usług podobnych co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Udzielenie zamówienia poprzedzone będzie przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji.

Negocjacji podlegać będzie stawka jednostkowa za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu miasta Wojkowice.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Urząd Miasta Wojkowice, lokalizacja tymczasowa: ul. Jana III Sobieskiego 211b, 42-580 Wojkowice

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

I kwartał 2024 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust.1 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia).

Szczegółowe informacje na temat podstaw wykluczenia oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w dokumentacji postępowania dostępnej na stronie: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w dokumentacji postępowania dostępnej na stronie: https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), klauzula RODO znajduje się w dokumentacji postępowania dostępnej na stronie https://wojkowice.bip.net.pl/?c=207

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności lub zaniechania przeprowadzenia postępowania.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w Dziale IX Oddziale 2 ustawy Pzp.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021