Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519375-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Bojszowy: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 199-519375

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Bojszowy
Numéro national d'identification: 27053302300000
Adresse postale: ul. Gaikowa 35
Ville: Bojszowy
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Dworak
Courriel: sekretariat@bojszowy.pl
Téléphone: +48 322189366
Fax: +48 322189071
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bojszowy.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bojszowy.logintrade.net
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Numéro de référence: ZP.271.6.2021
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są usługi podzielone na następujące części:

1) Zadanie 1: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed posesji, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym również podstawianie, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerze w ramach usług dodatkowych oraz podstawienie pojemników na odpady.

2) Zadanie 2: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek oraz zużytych baterii z wyznaczonych placówek oświatowych.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
90511000 Services de collecte des ordures
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22C Tyski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Bojszowy

II.2.4)Description des prestations:

Zadanie 1: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed posesji, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym również podstawianie, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerze w ramach usług dodatkowych oraz podstawienie pojemników na odpady.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000 Services de collecte des ordures
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
90533000 Services de gestion de décharges
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Gmina Bojszowy

II.2.4)Description des prestations:

Zadanie 2: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek oraz zużytych baterii z wyznaczonych placówek oświatowych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości zamówienia podstawowego.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. Wymagania dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, które należy wykazać przed zawarciem umowy, zawarte zostały w rozdziale XXII niniejszej SWZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:

Dla zadania 1:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie jedną usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o łącznej masie odebranych odpadów w jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach) w ilości co najmniej 2 000 Mg i o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

b) będzie dysponować pojazdami z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, tj. przynajmniej:

• 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników,

• 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować, będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Bojszowy były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.

Dla zadania 2:

a) będzie dysponować pojazdami z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych

b) będzie dysponować pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów zgromadzonych w kontenerach od 1 100 dm3 (l) – 18 000 dm3 (l).

Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować, będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu PSZOK były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.

UWAGI:

• Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.

• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w oparciu o art. 455 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.

3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdz. XXII SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/11/2021
Heure locale: 09:45
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/11/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35

https://bojszowy.logintrade.net/

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Wrzesień 2022 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Terminy wnoszenia odwołań: Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takż

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul.Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021