Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519382-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services d'architecture paysagère

2021/S 199-519382

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Numéro national d'identification: 5252248481
Adresse postale: ul. Hoża 13 a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-528
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Wicik
Courriel: zamowienia@zzw.waw.pl
Téléphone: +48 222774200
Fax: +48 222774201
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzw.waw.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/?b=94
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: jednostka budżetowa
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Numéro de référence: 90/PN/2021
II.1.2)Code CPV principal
71420000 Services d'architecture paysagère
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy,

- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszkańców i/lub radnych Dzielnicy Ursynów, w tym przygotowanie wszelkich materiałów na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.),

- pełnienie nadzoru autorskiego włącznie z odbiorem końcowym inwestycji.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
71248000 Supervision du projet et documentation
71244000 Calcul des coûts, contrôle des coûts
71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy,

- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych i ogrodniczych, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla mieszkańców i/lub radnych Dzielnicy Ursynów, w tym przygotowanie wszelkich materiałów na spotkanie (wizualizacje, prezentacja, itp.),

- pełnienie nadzoru autorskiego włącznie z odbiorem końcowym inwestycji.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Zestawieniu wyceny Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którymi Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na:

- wykonaniu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej 1 Etapu zagospodarowania terenu na obszarze działki ew. nr 2/9 z obrębu 11102 – Opcja nr 1, lub

- wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej wskazanych przez Zamawiającego elementów zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach 2 Etapu w pasie drogowym ulicy Płaskowickiej na obszarze od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej, w tym na terenie nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, zgód, decyzji koniecznych do realizacji zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu, w tym pozytywnej opinii zarządcy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, a także w przypadku wystąpienia takiej konieczność skutecznego zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu – Opcja nr 2, lub

- wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla wskazanych przez Zamawiającego elementów zagospodarowania terenu, przewidzianych do realizacji w ramach Etapu 3 – Opcja nr 3.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu1 dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni2 o powierzchni co najmniej 6 ha;

b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej lub projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni2 o powierzchni co najmniej 500 m2, który zlokalizowany miał być na stropie obiektu budowlanego lub terenu zieleni2, którego fragment o powierzchni co najmniej 500 m2 zlokalizowany miał być na stropie obiektu budowlanego;

c) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu1 dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę terenu zieleni2 o wartości zamówienia3 co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych : pięćset tysięcy).

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:

a) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie architektury krajobrazu I lub II stopnia oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, a także uczestniczyła w projektowaniu lub nadzorowaniu realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę terenów zieleni na stropie obiektu budowlanego;

b) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej;

c) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń, w specjalności drogowej;

d) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń, w specjalności mostowej;

e) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

f) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

g) co najmniej jedną osobą, do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

UWAGA:

1 Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego / Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

2 Przez „teren zieleni” Zamawiający rozumie teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, pokryty roślinnością, znajdujący się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miasta, pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności park, zieleniec, promenadę, bulwar, ogród botaniczny, zoologiczny, jordanowski, ogród zabytkowy, cmentarz, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

3 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 11:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dalej jako „JEDZ”. JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

7. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

7.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

7.1.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ;

7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

8. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SWZ;

8.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania zostały określone w Rozdziale IX i X SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-767
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-767
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-767
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021