Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519383-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services de laboratoire de recherche

2021/S 199-519383

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Instytut Leków
Adresse postale: ul. Chełmska 30/34
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-725
Pays: Pologne
Courriel: k.zuraw@nil.gov.pl
Téléphone: +48 223311557
Fax: +48 223311558
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nil.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nil.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: instytut badawczy
I.5)Activité principale
Autre activité: działalność naukowo - badawcza

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing)

Numéro de référence: 15/NIL/ZZ-SP/21
II.1.2)Code CPV principal
73111000 Services de laboratoire de recherche
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Wykonanie usługi sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing) dla prób dostarczonych w partiach złożonych od 1 do 200 próbek.

Usługa wykonana zostanie na podstawie materiału - całkowitego DNA dostarczonego przez Zamawiającego. Parametry DNA:

• całkowita ilość ≥ 1ug (5ug Nanopore)

• stężenie w próbce >100 ng/ul

• czystość (A260/A280) ≥ 1.8

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description des prestations:

1. Zamawiający zleca wykonanie usługi wielorazowej (w transzach)

2. Wykonanie usługi sekwencjonowania NGS (ang. Next Generation Sequencing) dla prób dostarczonych w partiach złożonych od 1 do 200 próbek.

3. Usługa wykonana zostanie na podstawie materiału - całkowitego DNA dostarczonego przez Zamawiającego. Parametry DNA:

• całkowita ilość ≥ 1ug (5ug Nanopore)

• stężenie w próbce >100 ng/ul

• czystość (A260/A280) ≥ 1.8

Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielkości 2-3 mln par zasad z użyciem platformy Illumina MiSeq; odczyty sparowane o długości 250 zasad; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz składanie genomów – 650 prób

Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielkości 5-6 mln par zasad z użyciem platformy Illumina MiSeq; odczyty sparowane o długości 250 zasad; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz składanie genomów – 1100 prób

Sekwencjonowanie NGS DNA genomu bakteryjnego o wielkości 2-6 mln par zasad z użyciem platformy Nanopore Minion; pokrycie 50x; adapter & quality trimming oraz składanie genomów z wynikami Miseq – 100 prób

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: metoda fragmentacji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w rozdz. III SWZ

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla potwierdzenia umiejętności wykonania analiz sekwencjonowania technologiami NGS oraz składania bakteryjnych struktur genomowych złożył kopie co najmniej 2 publikacji takich analiz z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył aktualny certyfikat jakości EMQN (European Molecular Quality Network), dokumentujący ocenę jakości sekwencjonowania NGS.

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem co najmniej jednej usługi, przedmiotem której jest sekwencjonowanie genomów bakteryjnych, o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 latach lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem wartości usług, przedmiotu, daty realizacji i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w "Projektowanych postanowieniach umowy", stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadku:

a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość świadczenia usług oraz wynagrodzenie, termin wykonania przedmiotu umowy i będą powodowały konieczność zmian w tym zakresie,

b) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:30
Lieu:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVII SWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów działu IX ustawy Pzp

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021