Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519409-2021

13/10/2021    S199

Danemark-Kolding: Services de conseil en architecture

2021/S 199-519409

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Designskolen Kolding
Numéro national d'identification: 18933144
Adresse postale: Ågade 10
Ville: Kolding
Code NUTS: DK032 Sydjylland
Code postal: 6000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lone Dalsgaard André
Courriel: lda@dskd.dk
Téléphone: +45 20290789
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.designskolenkolding.dk/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Tegnestuen Mejeriet A/S
Adresse postale: Kolding Åpark 1
Ville: Kolding
Code NUTS: DK032 Sydjylland
Code postal: 6000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Kenneth Juul Nielsen
Courriel: kjn@mejeriet.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mejeriet.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Totalrådgivning

II.1.2)Code CPV principal
71210000 Services de conseil en architecture
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Opgaven udbydes som EU-udbud med prækvalifikation.

Designskolen Kolding ønsker at skabe en bygningsmæssig transformation, der etablerer et solidt fundament for Designskolen Kolding.

Skolen vil være Danmarks førende designuniversitet for kunst, håndværk, forskning og design.

Transformationen skal i høj grad bidrage til at bringe de studerende og værkstederne sammen, så fagligheden kommer i fokus.

Værkstederne skal være synlige udefra, samt når man færdes i bygningen. Skolen skal i større grad åbne sig op mod byen og det omkringliggende campus.

Transformationen vil også i stort omfang være en opdatering af facader, tekniske installationer og det generelle indeklima og arbejdsmiljø.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 46 500 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71210000 Services de conseil en architecture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK032 Sydjylland
Lieu principal d'exécution:

Ågade 10

6000

Kolding

II.2.4)Description des prestations:

Vil I være med til at bygge Danmarks førende designuniversitet og transformere hele Designskolen Kolding til at være et internationalt talentværksted og forskningscentrum for udvikling af dansk design? Designskolen Kolding vil være Danmarks og et af Europas førende designuniversiteter, og det fordrer nye og opdaterede bygningsmæssige rammer.

I de transformerede bygninger vil vi pejle efter bæredygtighed som det afgørende kriterium for alle valg i processen i forhold til både klima/miljø i huset og studiemiljø. Forslagene fra jer skal leve op til tre, overordnede kriterier; Bæredygtighed, bygbarhed og funktionalitet.

Designskolen Kolding adskiller sig fra andre universiteter ved sin udprægede ’hands-on’ tilgang til uddannelse, forskning og samarbejde med virksomheder og organisationer. Derfor skal værkstederne i en ny og transformeret bygning fremstå synlige for omverden.

Vi skal være et laboratorium for eksperimenter. For virksomheder, borgere og organisationer. Og ikke mindst for de omgivende Campus, som skyder op omkring skolen i disse år. Skolens atmosfære er varm og inviterende, så man har lyst til at være på skolen nærmest 24/7.

Designskolen Kolding er pioner indenfor den grønne omstilling, i mere end 20 år har skolen forsket og undervist i bæredygtighed. Derfor bygger vi ikke nyt. Vi vil transformere den eksisterende bygning, som med sin industrielle, stramme fremtoning giver mindelser til det historiske Bauhaus, der betonede det håndværksmæssiges særlige position i forhold til at skabe løsninger, som giver mening for mennesker og samfund.

Det nye designuniversitet skal have de studerende i centrum og være et fællesskab, der emmer af designfaglighed, af højt til loftet. Vores hus og omgivelser skal give rammerne for den allermest kreative udfoldelse for de designere, der skal forme fremtiden. Bygningen skal give os et tilhørsforhold, et fagligt hjem og vise verden, at vi er både robust forankret i det designmæssige håndværk og den mest visionære designtænkning, der skal bære Danmark og verden ind i en mere bæredygtig, mere åben og legende fremtid.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 46 500 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Dette er kun uddrag af vigtigste parametre fra Konkurrenceprogrammet Afsnit 11 - Prækvalifikation (Hele afsnittet bør læses)

Mindstekrav for økonomisk og finansielle formåen:

For at kunne blive prækvalificeret skal totalrådgiveren kunne opfylde følgende 3 krav.

Nettoomsætning de seneste 3 regnskabsår, på minimum: 10.000.000 kr. ekskl. moms. pr. år.

Egenkapital minimum: 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Soliditetsgrad mimimum: 15 %

Mindstekrav for totalrådgiverens tekniske og faglige formåen:

Der stilles krav i ansøgningen for prækvalifikation at mindst 2 ud af 4 følgende referencer kan forevises.

Projekt m. transformation af eksisterende bygning til min. 25 mio. kr. ekskl. moms

Projekt med universitetskarakter

Projekt med industrikarakter og værkstedfunktioner.

Projekt hvor DGNB eller den frivillige bæredygtighedsklasse er anvendt.

Organisationsplan:

Totalrådgiveren skal i forbindelse med deres ansøgning aflevere en organisationsplan, de redegør for organisering og bemanding med de personer, der skal gennemføre opgaven. Denne oversigt skal vise i hvilket omfang de konkret allokerede personer er tilknyttet projektet.

CV’er for nøglepersoner:

Ansøgningen skal vedlægges CV’er for de nøglepersoner, der varetager rollerne i organisationsplanen. Herunder angivelse af nøglepersonernes relevante uddannelse, kvalifikationer og erfaringer.

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder Designskolen Koldings krav til egnethed udvælges de 5 bedst egnede, til at løse den udbudte opgave, ud fra organisationsplanen, relevans af medsendte referencer samt CV’er for tilknyttede nøglepersoner.

Udvælgelsen vil ske som en samlet vurdering.

Der vil særligt blive lagt vægt på:

Totalrådgiverens erfaring med de 4 oplistede mindstekravsreferencer.

En robust organisation med klare og logiske kompetencer og ansvarsforhold.

Der vil blive vægtet positivt at de individuelle nøglepersoner, der stilles til rådighed for opgaven, også har haft forbindelse til de medsendte totalrådgiverreferencer.

At de udvalgte nøglepersoner i størst omfang har de relevante kompetencer, erfaring og uddannelse. Herudover at de varetager opgaver de tidligere har besiddet.

Designskolen Kolding har en forventning om, at alle prækvalificerede vil aflevere et tilbud. Såfremt de prækvalificerede mod forventning ikke ønsker at aflevere et tilbud, bedes man orientere Designskolen Kolding i god tid.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Bygherre kan fravælge byggeledelse hos totalrådgiveren.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis totalrådgiver eller hovedentreprenør er omfattet af en af udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde. Teamet vil heller ikke blive taget i betragtning, hvis totalrådgiver eller hovedentreprenør er omfattet af den følgende, frivillige udelukkelsesgrunde:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Totalrådgiveraftale er vedlagt konkurrenceprogrammet som bilag: 02.06

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 24/11/2021
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: nh@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Klage der vedrører prækvalifikationen skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra datoen hvor Designskolen Kolding her udsendt underretning til de ansøgere der for opgaven ikke er blevet udvalgt til tilbudsfasen. Jf. § 7 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 593 og klagenævnet for udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021