Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519410-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-Iași: Services de gardiennage

2021/S 199-519410

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Institutul Regional de Oncologie Iasi
Numéro national d'identification: 29067408
Adresse postale: Strada: Berthelot, g-ral, nr. 2-4
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700483
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Andrei Bulugu
Courriel: achizitii@iroiasi.ro
Téléphone: +40 751193776
Fax: +40 374278802
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.iroiasi.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129058
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni

Numéro de référence: 29067408_2021_PAAPD1313785
II.1.2)Code CPV principal
79713000 Services de gardiennage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni - 4 POSTURI DE PAZA 24 luni, in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023 , conform specificatiilor din caietul de sarcini

Institutul Regional de Oncologie Iasi are ca obiect de activitate asistenta medicala specializata conform legislatiei in vigoare, avand personal angajat calificat care lucreaza in ture.

Serviciul de paza va fi asigurat de catre societati comerciale specializate in serviciul de paza si protectie. Acestea trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei in vigoare (Legea 333/2003), avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a acestora.

In scopul asigurarii pazei si protectiei obiectivelor s-au prevazut urmatoarele posturi de paza:

-Postul 1-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Lascar Catargi;

-Postul 2-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie cu intrare din Str. Pinului;

-Postul 3-post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Ion Creanga nr. 5 bis ; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de amenajare din aceasta locatie si va fi demarata activitatea medicala.

-Postul 4 -post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Codrescu nr 6, Iasi; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de constructie la Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice, care va functiona la aceasta adresa.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea

Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare .

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 261 440.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

servicii paza 2 posturi - Str. General Henri Mathias Berthelot, Nr. 2-4, Iași, România

servicii paza 1 post - Str. Ion Creanga nr. 5 bis, Iași, România

servicii paza 1 post - Str. Codrescu nr 6 , Iași, România

II.2.4)Description des prestations:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni - maximum 4 POSTURI DE PAZA - 24 luni , conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia, catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat.

Documentele vor fi scanate in ordinea care rezulta din certificatul ONRC.

2. CertifIcatul privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala , trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Pentru respectarea prevederilor art 165 alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

3. Cazierul fiscal al operatorului economic;

4. CAZIERUL JUDICIAR al persoanelor imputernicite inscrise in certificatul ONRC al respectivului operator economic in calitate de membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau in calitate de persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. CAZIERL JUDICIAR AL OPERATORULUI ECONOMIC;

Pentru persoane juridice straine:

Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

Operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla într-o situatie generatoare de conflict de interese în cadrul sau/în legatura cu procedura în cauza, conform art. 59 si 60 din Legea nr.98/ 2016.

Modalitatea de indeplinire : prezentare DUAE completat impreuna cu Declaratia privind evitarea conflictului de interese care trebuie sa fie prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Ec. Grosu Mirela -Manager

Ec. Cucu Mihaela -Director. Financiar-Contabil

Prof. Univ. Dr. Dimofte Gabriel Mihail- Director Medical

Ec. Andrei Bulugu- Sef Birou Achizitii Publice

Ec . Ion Mîndrilă – Economist – Birou Achizitii Publice

ing. Stefan Salagean - Departament tehnic

ing. Ioanid Constantin - Departament tehnic

5. Prestatorul are obligația sa faca dovada ca este autorizat sa presteze serviciile de paza prin detinerea licenţei de funcţionare (conform HOTĂRÂRII nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor), avizului inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie/societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei si atestatelor profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv autorizatia mentionata mai sus sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

6. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/11/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/11/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1.Modul de departajare al ofertelor: avand in vedere ca acordul cadru se încheie cu un numar maxim de 3 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Reofertarea se va realiza prin incarcarea electronica in SEAP de documente care contin noile preturi. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.

2. Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana , la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

3. Toate documentele vor fi semnate obligatoriu cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului pana cel tarziu la ora si data mentionata in anuntul de participare.

4.Conform prevederilor Art. 1276 din Codul Civil, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru, printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data la care aceasta incheie contractele subsecvente la acordurile-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, Oficiul National pentru Achizitii Centralizate sau orice alta institutie cu atributii in efectuarea achizitiilor centralizate, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/acord cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021