Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519410-2021

13/10/2021    S199

România-Iași: Servicii de pază

2021/S 199-519410

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Regional de Oncologie Iasi
Număr naţional de înregistrare: 29067408
Adresă: Strada: Berthelot, g-ral, nr. 2-4
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700483
Țară: România
Persoană de contact: Andrei Bulugu
E-mail: achizitii@iroiasi.ro
Telefon: +40 751193776
Fax: +40 374278802
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.iroiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129058
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni

Număr de referinţă: 29067408_2021_PAAPD1313785
II.1.2)Cod CPV principal
79713000 Servicii de pază
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni - 4 POSTURI DE PAZA 24 luni, in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023 , conform specificatiilor din caietul de sarcini

Institutul Regional de Oncologie Iasi are ca obiect de activitate asistenta medicala specializata conform legislatiei in vigoare, avand personal angajat calificat care lucreaza in ture.

Serviciul de paza va fi asigurat de catre societati comerciale specializate in serviciul de paza si protectie. Acestea trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei in vigoare (Legea 333/2003), avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a acestora.

In scopul asigurarii pazei si protectiei obiectivelor s-au prevazut urmatoarele posturi de paza:

-Postul 1-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Lascar Catargi;

-Postul 2-post de paza cu program permanent la sediul Institutului Regional de Oncologie cu intrare din Str. Pinului;

-Postul 3-post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Ion Creanga nr. 5 bis ; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de amenajare din aceasta locatie si va fi demarata activitatea medicala.

-Postul 4 -post de paza la cladirea aflata in administrarea Institutului Regional de Oncologie, cu intrare din Str. Codrescu nr 6, Iasi; Pentru acest post de paza vor fi incheiate contracte subsecvente in momentul finalizarii lucrarilor de constructie la Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice, care va functiona la aceasta adresa.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea

Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare .

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 261 440.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

servicii paza 2 posturi - Str. General Henri Mathias Berthelot, Nr. 2-4, Iași, România

servicii paza 1 post - Str. Ion Creanga nr. 5 bis, Iași, România

servicii paza 1 post - Str. Codrescu nr 6 , Iași, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție de servicii de paza pentru Institutul Regional de Oncologie Iași - ACORD CADRU pe 24 luni - maximum 4 POSTURI DE PAZA - 24 luni , conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia, catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat.

Documentele vor fi scanate in ordinea care rezulta din certificatul ONRC.

2. CertifIcatul privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala , trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Pentru respectarea prevederilor art 165 alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

3. Cazierul fiscal al operatorului economic;

4. CAZIERUL JUDICIAR al persoanelor imputernicite inscrise in certificatul ONRC al respectivului operator economic in calitate de membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau in calitate de persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. CAZIERL JUDICIAR AL OPERATORULUI ECONOMIC;

Pentru persoane juridice straine:

Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta.

Operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla într-o situatie generatoare de conflict de interese în cadrul sau/în legatura cu procedura în cauza, conform art. 59 si 60 din Legea nr.98/ 2016.

Modalitatea de indeplinire : prezentare DUAE completat impreuna cu Declaratia privind evitarea conflictului de interese care trebuie sa fie prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Ec. Grosu Mirela -Manager

Ec. Cucu Mihaela -Director. Financiar-Contabil

Prof. Univ. Dr. Dimofte Gabriel Mihail- Director Medical

Ec. Andrei Bulugu- Sef Birou Achizitii Publice

Ec . Ion Mîndrilă – Economist – Birou Achizitii Publice

ing. Stefan Salagean - Departament tehnic

ing. Ioanid Constantin - Departament tehnic

5. Prestatorul are obligația sa faca dovada ca este autorizat sa presteze serviciile de paza prin detinerea licenţei de funcţionare (conform HOTĂRÂRII nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor), avizului inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie/societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei si atestatelor profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv autorizatia mentionata mai sus sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

6. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Modul de departajare al ofertelor: avand in vedere ca acordul cadru se încheie cu un numar maxim de 3 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Reofertarea se va realiza prin incarcarea electronica in SEAP de documente care contin noile preturi. Pretul reofertat nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.

2. Conform art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) -Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana , la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

3. Toate documentele vor fi semnate obligatoriu cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului pana cel tarziu la ora si data mentionata in anuntul de participare.

4.Conform prevederilor Art. 1276 din Codul Civil, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru, printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data la care aceasta incheie contractele subsecvente la acordurile-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, Oficiul National pentru Achizitii Centralizate sau orice alta institutie cu atributii in efectuarea achizitiilor centralizate, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/acord cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/10/2021