Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519411-2021

Submission deadline has been amended by:  569495-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Skawina: Services de déneigement

2021/S 199-519411

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Urząd Miasta i Gminy Skawina
Numéro national d'identification: 351555588
Adresse postale: Rynek 1
Ville: Skawina
Code NUTS: PL2 Makroregion południowy
Code postal: 32-050
Pays: Pologne
Courriel: e.mueck@gminaskawina.pl
Téléphone: +48 122770179
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gminaskawina.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Zamówień Publicznych
Adresse postale: Rynek 12 pok. nr 6
Ville: Skawina
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-050
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Mueck
Courriel: e.mueck@gminaskawina.pl
Téléphone: +48 122770179
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zimowe utrzymanie dróg, ulic i terenów gminnych na terenie miasta i gminy Skawina

Numéro de référence: ZP.271.42.GK.2021
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic i innych terenów na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie: drogi – 43,626,00 km, chodniki – 55.789,87 m2, ciągi pieszo-rowerowe – 18 298,00 m2, ścieżki rowerowe – 1 882,00 m2, woonerfy – 2 815,00 m2, alejki i chodniki w Parku Miejskim – 12 144,15 m2, parkingi – 30 976,99 m2.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący do SWZ dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL214 Krakowski
Lieu principal d'exécution:

teren miasta i gminy Skawina

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic i innych terenów na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie: drogi – 43,626,00 km, chodniki – 55.789,87 m2, ciągi pieszo-rowerowe – 18 298,00 m2, ścieżki rowerowe – 1 882,00 m2, woonerfy – 2 815,00 m2, alejki i chodniki w Parku Miejskim – 12 144,15 m2, parkingi – 30 976,99 m2.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący do SWZ dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: czas reakcji na zgłoszenie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/04/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia, w tym minimum:

1) pługopiaskarka do posypywania dróg o pojemności nie mniejszej niż 3 m3- 2 szt.,

2) pług odśnieżny lemieszowy z czołownicą – 6 szt.,

3) rozrzutnik mieszanki o pojemności nie mniejszej niż 1,5 m3, do posypywania dróg – 3 szt.,

4) ciągnik z napędem na dwie osie o mocy nie mniejszej niż 80 KM, umożliwiający poszerzanie poboczy lub koparko-ładowarka z możliwością montażu pługa lemieszowego

- 3 szt.,

5) ciągnik o mocy nie mniejszej niż 60 KM z możliwością zawieszenia rozsiewaczem do rozsypywania mieszanki - 3 szt.,

6) mini traktor z rozrzutnikiem piasku lub mieszanki piasek-sól - 4 szt.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń:

1) Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ),

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp,

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

5) Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w dowolnej formie przewidzianej w SWZ.

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Pozostałe warunki realizacji zmówienia, w tym możliwość zmiany umowy, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/11/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

2. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę , o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Na zawartość oferty winny składać się następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz oferty oraz formularz cenowy, zgodnie z treścią załączników do SWZ,

2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty,

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się i udzielenie zamówienia, oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

5. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postepu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021