Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519412-2021

13/10/2021    S199

Roumanie-Craiova: Services de boisement

2021/S 199-519412

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numéro national d'identification: RO1590120
Adresse postale: Directia Silvica Dolj, str. Iancu Jianu, nr. 19,
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411 Dolj
Code postal: 200142
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Directia Silvica Dolj
Courriel: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Téléphone: +40 251421363
Fax: +40 251597059
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129073
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: regie autonoma
I.5)Activité principale
Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de impaduriri la Ocolul Silvic Poiana Mare- Dolj

Numéro de référence: 8333/1o5.10/2021
II.1.2)Code CPV principal
77231600 Services de boisement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Servicii de impăduriri integrale, întreținere, completari si refaceri plantatii tinere pe teritoriul din raza de activitate a Ocolului Silvic poiana Mare in cadrul Direcției Silvice Dolj, Se vor împăduri terenurile din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă,se vor consolida plantațiile tinere prin servicii de întreținere, se vor completa si reface plantatiile anterioare, acolo unde este cazul.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:18 zile ( a 19-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor)

“Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 975 428.30 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO411 Dolj
Lieu principal d'exécution:

Ocolul Silvic Poiana Mare , jud Dolj

II.2.4)Description des prestations:

Serviciile se executa in fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Poiana mare

Cantitatile minime si maxime sunt cele prevazute in anexa 1 la caietul de sarcini .

Valoare minimă contract subsecvent=10969.65 lei

Valoare maximă contract subsecvent = 424412.34 lei

Valoare maxima acord cadru =1975428,30 lei

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1)  Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

            Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE si declaratia privind evitarea conflictului de interese (declaratia privind neincadrarea in art 59-60), de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si declaratii urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)  la momentul prezentării; Comisia de evaluare va considera ca actuale documentele depuse astfel: -Certificatul privind taxele locale valabil (conform mentiunilor de pe certificat) -Certificatul privind taxele la bugetul de stat emis in cursul lunii in care s-a prezentat si care atesta lipsa datoriilor la nivelul lunii anterioare celei in care s-a prezentat (inclusiv pentru certificatele depuse ulterior datei de 25 a lunii).

•cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /  actul constitutiv;după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Comisia de evaluare va considera cazierele judiciare ca fiind actuale daca sunt in perioada de valabilitate de 6 luni de la emitere.

•alte documente edificatoare, după caz     

Persoanele cu functie de decizie si persoanele care pot influenta procedura de atribuire sunt urmatoarele: Ilie Silvestru NUTA - director, Florian Popa - director tehnic, Razvan MITROI - director economic, Cornelia Stanescu- economist, Andrei Elena – inginer, George GabrielLungu - cons. Juridic, Mititelu Victor Bogdan – inginer silvic.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila

1) Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. NOTA: cerinta trebuie indeplinita  de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.

SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE:  Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor“  

Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.

2) Ofertantul trebuie să fie atestat conform OM1763/2015- Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic, pentru grupele prevazute la art. 6 lit a si b.

SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv atestatul in speta sau documentul echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în atestat  trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii acestuia.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Proportia de subcontractareOfertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj).SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

membrii comisiei

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Pretul ofertei se va calcula prin inmultirea cantitatilor maxime/ acord cadru cu preturile unitare ofertate care sunt precizate in anexa la formularul de oferta si in caietul de sarcinila fiecare lot.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare

va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras

oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele

mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea “Clarificari” . Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie

declarata câstigatoare . Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DUAE in format xml este obligatorie chiar daca ofertantii au depus unele documente de calificare care probeaza indeplinirea cerintelor odata cu oferta in SEAP. DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link:https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/duae. DUAE a fost configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Conform informatiilor transmise de AADR :

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistemul SEAP , în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

AC va solicita clarificari in cazul in care exista neconcordante sau neclaritati ale declaratiei DUAE depuse deofertanti. Dupa deschiderea ofertelor ofertantii nu mai pot modifica DUAE atasat la oferta .In cazul in care sunt necesare clarificari /corectari se va gasi alta solutie pentru a depune DUAE revizuit in format PDF , cu sekmnatura electronica

In cazul nedepunerii DUAE odata cu oferta, of. va fi respinsa cf art 137 al. 2 din HG 395/2016.

Autoritatea contractanta are dreptul sa nu raspunda la clarificarile solicitate dupa expirarea termenului. precizat la cap I.3 si II.1.4 .

Situatia ofertantilor participanti la procedura se va transmite in SEAP , in cadrul ,,Declaratiei de participare,, care va putea fi accesata de operatorii economici inscrisi.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Sunt prevazute de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: serviciul Juridic al Directiei Silvice Dolj
Adresse postale: str Iancu Jianu, 19
Ville: Craiova
Code postal: 200000
Pays: Roumanie
Courriel: office@craiova.rosilva.ro
Téléphone: +40 251421363
Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021