Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519417-2021

13/10/2021    S199

Polska-Grodków: Usługi wywozu odpadów

2021/S 199-519417

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grodków
Krajowy numer identyfikacyjny: 531412734
Adres pocztowy: ul. Warszawska 29
Miejscowość: Grodków
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 49-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kokowska-Paluch
E-mail: pm@grodkow.pl
Tel.: +48 774040308
Faks: +48 774155516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grodkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.grodkow.pl/261-bip.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/20745-zamowienia-publiczne-2021.html#tresc
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Grodkowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

Numer referencyjny: IGP.VI.271.13.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych powstałych i zebranych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Grodków - utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Grodkowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren miasta Grodkowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych powstałych i zebranych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Grodków - utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Grodkowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

warunki szczegółowo opisane w dokumentach postępowania

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

warunki szczegółowo opisane w dokumentach postępowania

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

warunki szczegółowo opisane w dokumentach postępowania

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 136-360924
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, sala nr 36

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Komisji przetargowej, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

czerwiec 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3.000,00 PLN słownie: trzy tysiące złotych 00/100

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021