Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519437-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Chmielnik: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2021/S 199-519437

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Chmielnik
Numéro national d'identification: 8133301503
Adresse postale: Chmielnik 50
Ville: Chmielnik
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 36-016
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marek Czarnota
Courriel: m.czarnota@chmielnik.pl
Téléphone: +48 172296609
Fax: +48 172296600
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.chmielnik.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.bip.chmielnik.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2022 roku

Numéro de référence: RD.271.7.2021
II.1.2)Code CPV principal
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2022 roku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000 Services de collecte des ordures
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Chmielnik

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2022 roku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

1.1. Zakres zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik tj.:

a) segregowanych odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odzieży i tekstyliów, popiołu,

b) pozostałych segregowanych odpadów komunalnych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu,

c) zmieszanych odpadów komunalnych: odpadów, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości i przyjęte przez Wykonawcę jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpadów z koszy ulicznych oraz pozostałych odpadów zmieszanych tj. odpadów pozostałych po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych odpadów wymienionych w lit. a) i b) niniejszego punktu.

2) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć właścicieli nieruchomości w pakiety worków na odpady komunalne oraz kody kreskowe w ilości podanej przez Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Edukacja ekologiczna / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: 3) Termin płatności faktury / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że posiada:

1) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chmielnik prowadzonego przez Wójta Gminy Chmielnik na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),

2) aktualny wpis do rejestru bazy danych o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa,

3) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub

w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn zm.).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. W przypadku gdy wartość dotycząca niniejszego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu

o średni kurs walut NPB dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres maksimum 12 miesięcy, w ramach którego lub których odebrał odpady o łącznej ilości co najmniej 1500 Mg.

2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.:

a) bazą magazynowo - transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)

b) pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w ilości minimum:

dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (np. samochód dostawczy o ładowności maksimum 2,5 tony - umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik

nr 10 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty

w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Urząd Gminy Chmielnik, 36-16 Chmielnik 50

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego ePUAP.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu na miniPortalu w zakładce Deszyfrowanie i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SWZ.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Chmielnik w Banku Spółdzielczym w Tyczynie O/Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007, z adnotacją „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2022 roku”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, wskazany w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50;

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium

w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul.Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021