Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519439-2021

Submission deadline has been amended by:  580062-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services de gestion de la construction

2021/S 199-519439

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Numéro national d'identification: 000001258
Adresse postale: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Ville: WARSZAWA
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-927
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Mariola Kubiak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI - DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA - OFICYNA POD WIZYTKAMI - POK. 33
Courriel: mariolak@adm.uw.edu.pl
Téléphone: +48 225520360
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.uw.edu.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla obiektów realizowanych w ramach inwestycji objętych Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Część I [...]. Część II [...]

Numéro de référence: DZP-361-57/2021
II.1.2)Code CPV principal
71540000 Services de gestion de la construction
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla obiektów realizowanych w ramach inwestycji objętych Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części:

1) Część I - dotyczy inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”,

2) Część II - dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Część I i załącznik nr 1 – Część II do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SWZ”) oraz wzory umów (wzór umowy - Część I i wzór umowy - Część II).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część I - dotyczy inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”

Lot nº: I
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
71541000 Services de gestion de projets de construction
71521000 Services de conduite de chantier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Teren kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego (teren tzw. górnego dziedzińca). Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji. Usługi Inwestora Zastępczego obejmują 2 etapy:

1) Etap 1, dotyczący m.in. nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (rozbiórka istniejących budynków oraz budowa nowego obiektu), kontroli kosztów, monitoringu i raportowania przebiegu prac;

2) Etap 2 - rozliczenie Inwestycji.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę budynku na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego (teren tzw. górnego dziedzińca), na miejscu istniejącego budynku byłego Zakładu Graficznego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Część I do SWZ oraz wzór umowy - Część I.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Okres obowiązywania zamówienia - II.2.7. - Termin wykonania zamówienia wynosi łącznie 14 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Etapu 1.Szczegóły w SWZ.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część II – dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Lot nº: II
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
71541000 Services de gestion de projets de construction
71521000 Services de conduite de chantier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Teren kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego - budynek Pałacu Kazimierzowskiego. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji. Usługi Inwestora Zastępczego obejmują 2 etapy:

1) Etap 1, dotyczący m.in. nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi (roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe itp.), kontroli kosztów, monitoringu i raportowania przebiegu prac;

2) Etap 2 - rozliczenie Inwestycji.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano zmianę sposobu użytkowania istniejącego, nieużytkowanego obecnie, poddasza na cele biurowe w budynku Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Część II do SWZ oraz wzór umowy - Część II.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Okres obowiązywania zamówienia - II.2.7. - Termin wykonania zamówienia wynosi łącznie 14 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Etapu 1. Szczegóły w SWZ.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa takich warunków.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy - Część I i wzorze umowy - Część II zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy - Część I i wzorze umowy - Część II.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) - odrębnie dla każdej części.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Pełna nazwa postępowania - rozwinięcie nazwy podanej w II.1.1 Nazwa - Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla obiektów realizowanych w ramach inwestycji objętych Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Część I - dotyczy inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”,

Część II – dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres zw. ofertą, w wysokości: 4.000,00 PLN - Część - I, 4.500,00 PLN - Część II.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zw. dalej ustawą, i art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

4. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. U.UE L 3 z 6.01.2016, s. 16)

5. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo (lub inne dokumenty, z których wynika prawo potwierdzające umocowanie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji [...] (Dz. U., poz. 2452).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) dowód wniesienia wadium;

3) Formularz nr 1 - formularze cenowe (Cz. I i Cz. II)

4) Formularz nr 2 (Cz. I i Cz. II) - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi,

5) Formularz nr 3 (Cz. I i Cz. II) - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy;

6) Formularz nr 4 (Cz. I i Cz. II) - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na postawie art. 117 ust. 4 ustawy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 5 SWZ.

7. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień podobnych w zakresie (Cz. I i Cz. II):

Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień podobnych obejmujących usługi Inwestora Zastępczego w ramach Etapu 1 w przypadku wydłużenia terminu realizacji Robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (Inwestora Zastępczego) - zgodnie z postanowieniami art. 3 § 2 SWZ (dot. – Cz. I i Cz. II).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: WARSZAWA
Code postal: 00-582
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 00-582
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021