Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519465-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Jelenia Góra: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 199-519465

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MIASTO JELENIA GÓRA
Adresse postale: Plac Ratuszowy 58
Ville: Jelenia Góra
Code NUTS: PL515 Jeleniogórski
Code postal: 58-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Tokarczyk
Courriel: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Téléphone: +48 757546390
Fax: +48 757546204
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jeleniagora.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH (20 03 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEWYMIENIONYCH W INNYCH PODGRUPACH....

Numéro de référence: RZ.271.38.2021
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Pełna nazwa zamówienia brzmi: „ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH (20 03 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEWYMIENIONYCH W INNYCH PODGRUPACH (20 03 99) POCHODZĄCYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie procesom odzysku R lub unieszkodliwianiu w procesach D) odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01);

2) odpady komunalnych niewymienione w innych podgrupach (20 03 99).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90513000 Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL515 Jeleniogórski
Lieu principal d'exécution:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie procesom odzysku R lub unieszkodliwianiu w procesach D) odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01);

2) odpady komunalnych niewymienione w innych podgrupach (20 03 99).

Zagospodarowaniu podlegają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99) pochodzące z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania zlokalizowane na terenie Jeleniej Góry.

Prognozowany udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu przewidzianym do

zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi:

- 20 03 01 – 16 724 Mg;

- 20 03 99 – 182 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – uszczegółowienie w pkt 5.1 Tomu I SWZ.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

W zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu (odzysku i/lub unieszkodliwianiu) odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.), tj:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego, lub dysponują prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenia albo pozwolenie,

3) w przypadku gdy Wykonawca posiada instalację i instalację komunalną/instalację komunalną w odległości większej niż 60 km od granicy miasta w Jeleniej Górze musi dysponować stacją przeładunkową w odległości do 60 km od granicy miasta.

W okolicznościach, których mowa powyżej Wykonawca przedłoży dodatkowo aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia w tej stacji, tj. zezwoleniem na zbieranie odpadów wydanym na podstawie ustawy o odpadach lub pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska uwzględniającym warunki zezwolenia na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego lub dokument dysponujący prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenie albo pozwolenie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 05/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/11/2021
Heure locale: 10:15
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Tokarczyk.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Wrzesień 2022r.

VI.3)Informations complémentaires:

1. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy opisane zostały w pkt 9 Tomu I SWZ.

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - uszczegółowienie w pkt 24 Tomu I SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4. Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mow a w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021