Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519486-2021

Submission deadline has been amended by:  575030-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services bancaires

2021/S 199-519486

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-999
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl
Téléphone: +48 225478817
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tvp.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://tvp.eb2b.com.pl
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://tvp.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: media

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udzielenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z umowy zawartej z FIFA

Numéro de référence: ZP/TPLK/141/2021
II.1.2)Code CPV principal
66110000 Services bancaires
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wyłącznych praw medialnych, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wyłącznych praw medialnych, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Coût - Nom: koszt realizacji zamówienia - wysokość prowizji za obsługę gwarancji / Pondération: 100%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 2
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Zastrz. do pkt. II.2.7 Ogł.: Zam. zostanie zrealizowane w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Wykonawcy przez Zamaw. dok., o których mowa w § 1 ust. 1 Wzoru um, na zasadach określonych we Wzorze um. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin wyst. i dost. gwarancji bankowej.

2 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kw. 100.000,00 PLN

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej co najmniej w zakresie udzielania gwarancji bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że na koniec ostatniego roku obrotowego posiadali kapitał własny w wysokości nie niższej niż 1 mld euro (słownie: jeden miliard euro) albo wyrażoną w złotych równowartość 1 mld euro (słownie: jednego miliarda euro), według średniego kursu euro do złotego (PLN), ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy.

2. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, wystawcą gwarancji będzie jeden z Wykonawców, który wykazał samodzielne spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2.2 SWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 ust. 1 Wzoru umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/11/2021
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Procedura została określona w pkt 14 SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Sposób porozumiewania się Stron:

1 Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/

2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf

4 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/

5 Dokumenty związane z postępowaniem Zam. zamieszcza w zakładce „Załączniki”.

6 Zakł. „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dok. lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”.

8 Celem skomunikowania się z Zam. (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zam. do komunikacji z Wykonawcami.

9 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zam., w tym złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

10 Załączniki nr 1-2, nr 12-14, nr 20 oraz nr 23-24 do SWZ stanowią tajemnicę przeds. Zam. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).

11 Przekazanie Wyk. dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam. będzie możliwe po złożeniu Zamawiającemu, Wniosku o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniem Wyk. o zachowaniu poufności, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ – zwanego dalej „Wnioskiem” – podpisanego przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wyk., co Wykonawca zobowiązany jest wykazać przy składaniu Wniosku w sposób wskazany poniżej. Wniosek musi być sporządzony w postaci elektronicznej i złożony w formie elektronicznej, tj. w postaci elektr. i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.

12 Wraz z Wnioskiem, Wyk. zobowiązany jest przekazać Zam. dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wyk., tj. odpis z KRS albo z innego właściwego rejestru albo dok. na podstawie którego dokonuje się wpisu do wł. rejestru, np. uchwała właściwego organu Wyk. W przypadku, gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik, wraz z pełnomocnictwem określającym jego zakres, przekazuje się dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

13 Dokumenty stanowiące tajemnicę przeds. Zam., po spełnieniu wymagań opisanych powyżej, zostaną przekazane Wyk. w formie zaszyfrowanego pliku/plików, za pośrednictwem Platformy. Hasło do zaszyfrowanego pliku/plików zostanie przesłane Wyk. na wskazany przez Wyk. we Wniosku nr telefonu kom.

14 W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści dok. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam., Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego wniosku za pośrednictwem Platformy, w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do zaszyfr. pliku Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zam. na nr telefonu kom. podanego w SWZ, wg następującej kolejności: skrócona nazwa Wykonawcy, hasło do zaszyfrowanego pliku.

15 W przypadku, w którym w postępowaniu Zam. będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle związane z inf. poufnymi odnoszące się do treści dok. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam., w celu zachowania ich poufności, nie zostaną one upublicznione na Platformie. Informacje, o których mowa w zdaniu 1 będą przekazywane jedynie tym Wykonawcom, którym przekazał dok. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zam.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) Odwołanie, 2) Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021