Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519486-2021

Submission deadline has been amended by:  575030-2021
13/10/2021    S199

Polska-Warszawa: Usługi bankowe

2021/S 199-519486

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z umowy zawartej z FIFA

Numer referencyjny: ZP/TPLK/141/2021
II.1.2)Główny kod CPV
66110000 Usługi bankowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wyłącznych praw medialnych, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wystawienie i dostarczenie jednej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie płatności TVP S.A. wynikającej z zawartej przez TVP S.A. umowy na zakup wyłącznych praw medialnych, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ. Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: koszt realizacji zamówienia - wysokość prowizji za obsługę gwarancji / Waga: 100%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zastrz. do pkt. II.2.7 Ogł.: Zam. zostanie zrealizowane w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Wykonawcy przez Zamaw. dok., o których mowa w § 1 ust. 1 Wzoru um, na zasadach określonych we Wzorze um. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin wyst. i dost. gwarancji bankowej.

2 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kw. 100.000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej co najmniej w zakresie udzielania gwarancji bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że na koniec ostatniego roku obrotowego posiadali kapitał własny w wysokości nie niższej niż 1 mld euro (słownie: jeden miliard euro) albo wyrażoną w złotych równowartość 1 mld euro (słownie: jednego miliarda euro), według średniego kursu euro do złotego (PLN), ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy.

2. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, wystawcą gwarancji będzie jeden z Wykonawców, który wykazał samodzielne spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2.2 SWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 ust. 1 Wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w pkt 14 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Sposób porozumiewania się Stron:

1 Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/

2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf

4 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/

5 Dokumenty związane z postępowaniem Zam. zamieszcza w zakładce „Załączniki”.

6 Zakł. „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dok. lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”.

8 Celem skomunikowania się z Zam. (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zam. do komunikacji z Wykonawcami.

9 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zam., w tym złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

10 Załączniki nr 1-2, nr 12-14, nr 20 oraz nr 23-24 do SWZ stanowią tajemnicę przeds. Zam. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).

11 Przekazanie Wyk. dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam. będzie możliwe po złożeniu Zamawiającemu, Wniosku o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniem Wyk. o zachowaniu poufności, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ – zwanego dalej „Wnioskiem” – podpisanego przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wyk., co Wykonawca zobowiązany jest wykazać przy składaniu Wniosku w sposób wskazany poniżej. Wniosek musi być sporządzony w postaci elektronicznej i złożony w formie elektronicznej, tj. w postaci elektr. i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.

12 Wraz z Wnioskiem, Wyk. zobowiązany jest przekazać Zam. dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wyk., tj. odpis z KRS albo z innego właściwego rejestru albo dok. na podstawie którego dokonuje się wpisu do wł. rejestru, np. uchwała właściwego organu Wyk. W przypadku, gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik, wraz z pełnomocnictwem określającym jego zakres, przekazuje się dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

13 Dokumenty stanowiące tajemnicę przeds. Zam., po spełnieniu wymagań opisanych powyżej, zostaną przekazane Wyk. w formie zaszyfrowanego pliku/plików, za pośrednictwem Platformy. Hasło do zaszyfrowanego pliku/plików zostanie przesłane Wyk. na wskazany przez Wyk. we Wniosku nr telefonu kom.

14 W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści dok. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam., Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego wniosku za pośrednictwem Platformy, w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do zaszyfr. pliku Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zam. na nr telefonu kom. podanego w SWZ, wg następującej kolejności: skrócona nazwa Wykonawcy, hasło do zaszyfrowanego pliku.

15 W przypadku, w którym w postępowaniu Zam. będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle związane z inf. poufnymi odnoszące się do treści dok. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zam., w celu zachowania ich poufności, nie zostaną one upublicznione na Platformie. Informacje, o których mowa w zdaniu 1 będą przekazywane jedynie tym Wykonawcom, którym przekazał dok. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zam.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) Odwołanie, 2) Skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021