Services - 519487-2021

13/10/2021    S199

Pologne-Varsovie: Services de contrôle et d'essais techniques

2021/S 199-519487

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul.Żelazna 59a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-844
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Porębiak
Courriel: agata.porebiak@wody.gov.pl
Téléphone: +48 126284363
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty

Numéro de référence: KR.ROZ.2810.168.2021
II.1.2)Code CPV principal
71630000 Services de contrôle et d'essais techniques
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Teren Nadzoru Wodnego Kęty.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych załącznikami zdjęciowymi,

2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzględnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegółowych zawierających rzędne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyległym,

3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodzeń, nieprawidłowości itp.,

4) badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

5) analiza i ocena w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

6) interpretacja wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych,

7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin,

8) zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych lub remontów,

9) pobranie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych,

10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów,

11) przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli,

12) dla obiektów: 3, 4, 5, 6, 7 należy założyć książki obiektu budowlanego zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) wraz z dokonaniem stosownego wpisu do książek obiektu budowlanego.

3. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań do akceptacji

(w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

b) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli okres obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac. Wykonawca jest zobowiązany

do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowego ubezpieczenia, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ .

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (dalej: doświadczenie dokonującego oceny) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej

1 usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę co najmniej 20 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

oraz

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, dostarczy Zamawiającemu:

2.1 odpis uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2.2 uwierzytelnioną kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto.

2.3 wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

3. Pozostałe wymogi określone zostały w Rozdz.18 SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/12/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

1. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie za pomocą platformy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 4587803
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach w art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1.SWZ są:

2.1. Odwolanie.

2.2.Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021