Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 519487-2021

13/10/2021    S199

Polska-Warszawa: Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2021/S 199-519487

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul.Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Porębiak
E-mail: agata.porebiak@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wody.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.168.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadzoru Wodnego Kęty.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są „Oceny stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów hydrotechnicznych, udokumentowanych załącznikami zdjęciowymi,

2) wykonanie opisu budowli i poszczególnych jej elementów, z uwzględnieniem ich funkcji, wykonanie rysunków szczegółowych zawierających rzędne i wymiary poszczególnych elementów obiektu (widok z góry, przekroje poprzeczne od wody górnej i dolnej w skali 1:10) wraz z terem przyległym,

3) sprawdzenie konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodzeń, nieprawidłowości itp.,

4) badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów oraz innych elementów konstrukcji w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

5) analiza i ocena w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu,

6) interpretacja wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji betonowych, kamiennych lub innych,

7) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin,

8) zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych lub remontów,

9) pobranie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zaznaczenie na nich obrysów budowli hydrotechnicznych,

10) roczna i 5-letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów,

11) przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli,

12) dla obiektów: 3, 4, 5, 6, 7 należy założyć książki obiektu budowlanego zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134) wraz z dokonaniem stosownego wpisu do książek obiektu budowlanego.

3. Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań do akceptacji

(w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego),

b) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań.

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto. Jeżeli okres obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac. Wykonawca jest zobowiązany

do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowego ubezpieczenia, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (dalej: doświadczenie dokonującego oceny) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, żę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej

1 usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na łączną kwotę co najmniej 20 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

oraz

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, dostarczy Zamawiającemu:

2.1 odpis uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2.2 uwierzytelnioną kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto.

2.3 wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

3. Pozostałe wymogi określone zostały w Rozdz.18 SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

1. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

otwarcie za pomocą platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 4587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości

zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach w art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1.SWZ są:

2.1. Odwolanie.

2.2.Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021