Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 519490-2021

Submission deadline has been amended by:  606313-2021
13/10/2021    S199

Pologne-Grudziądz: Services d'assurance

2021/S 199-519490

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego
Adresse postale: ul. Rydygiera 15/17
Ville: Grudziądz
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Code postal: 86-300
Pays: Pologne
Courriel: michal.poradzewski@mentor.pl
Téléphone: +48 566693379
Fax: +48 566693304
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bieganski.org/
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: www.mentor.logintrade.net
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Mentor S.A.
Adresse postale: ul. Szosa Chełmińska 177-181
Ville: Toruń
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Michał Poradzdewski
Courriel: michal.poradzewski@mentor.pl
Téléphone: +48 566693379
Fax: +48 566693304
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mentor.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.mentor.logintrade.net
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudziądzu

Numéro de référence: BZU/8/10/21
II.1.2)Code CPV principal
66510000 Services d'assurance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudziądzu”

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

Część I zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

Cześć II zamówienia: Ubezpieczenie mienia;

Cześć III zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne;

3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66516000 Services d'assurance responsabilité civile
66516400 Services d'assurance responsabilité civile générale
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Lieu principal d'exécution:

Grudziądz

II.2.4)Description des prestations:

1. Część I zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez zamawiającego działalności leczniczej.

c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ubezpieczenie mienia

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Lieu principal d'exécution:

Grudziądz

II.2.4)Description des prestations:

1. Cześć II zamówienia: Ubezpieczenie mienia

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Klauzule fakultatywne / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do 30 % wartości zamówienia dla części II.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66512100 Services d'assurance accidents
66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
66516100 Services d'assurance responsabilité civile automobile
66514110 Services d'assurance de véhicules à moteur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Lieu principal d'exécution:

Grudziądz

II.2.4)Description des prestations:

1. Cześć III zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC PPM);

b) ubezpieczenie autocasco (AC);

c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (NNW);

2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Klauzule fakultatywne / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysokości do 30 % wartości zamówienia dla części III.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej a w

przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności

ubezpieczeniowej zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności

ubezpieczeniowej.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie

podlegają wykluczeniu.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia – dalej JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

3. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ

sporządza odrębnie. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający wymaga wypełnienia oświadczenia JEDZ w następującym zakresie:

4.1. Część I – Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji Zamawiającej lub

podmiotu Zamawiającego;

4.2. Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy – sekcja A, B, D;

4.3. Część III – Podstawy wykluczenia – w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia, o których

mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;

4.4. Część IV – Kryteria kwalifikacji – w zakresie sekcji alfa – Ogólne oświadczenie dotyczące kryteriów

kwalifikacji

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 4a, 4b i 4c do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 11:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/11/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Jan Kaczmarczyk tel. +48 690 221 055 adres email: iod@bieganski.net.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudziądzu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP i osoby lub podmioty którym powierzono przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/10/2021