Diensten - 519519-2020

30/10/2020    S212

Polen-Rzeszów: Koeriersdiensten

2020/S 212-519519

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 189-457179)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Hanasiewicza 17b
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-103
Land: Polen
Contactpersoon: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; 3) Barbara Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefoon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Referentienummer: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64120000 Koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 189-457179

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Te lezen:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
In plaats van:
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 05/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: