Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 519528-2021

13/10/2021    S199

Polska-Olsztyn: Usługi wywozu odpadów

2021/S 199-519528

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olsztyn
Krajowy numer identyfikacyjny: 9492190518
Adres pocztowy: Pl. Marszałka Józefa Pilsudskiego 10
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-256
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Tel.: +48 343285076
Faks: +48 343285057
Adresy internetowe:
Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Numer referencyjny: IZP.271.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy p.z.p. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznie, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacją wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami.

Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających z projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 10 SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

1.Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie.

Minimalna wartość zamówienia: niesegregowane zmieszane odpady komunalne 2530 Mg

Minimalna wartość zamówienia: odpady segregowane 5235 Mg

2.W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i może zwiększyć zakres przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże

z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać w zależności od potrzeb, lecz nie musi.

Maksymalna wartość zamówienia – 20%: niesegregowane zmieszane odpady komunalne 3036 Mg

Maksymalna wartość zamówienia – 20% : odpady segregowane 6282 Mg

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.

4. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

5. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego;

b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji -w terminie trwania umowy;

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach realizacji usług opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);

d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia wskazanego w § 7 ust. 3 i/ lub wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 2 – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, określonego w § 7 ust. 19 pkt. 2 niniejszego paragrafu;

e) jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i niniejszej umowy;

f) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie usługi nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w ofercie Wykonawcy

g) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca posiada:

a) Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.),

b) aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.),

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1893).

d) aktualny wpis do „Rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” - BDO.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) doświadczenie zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,

posiada wiedze i doświadczenie w zrealizowaniu:

- co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej ilości minimum 1000 Mg/rok

- co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych o łącznej ilości minimum 1500 Mg/rok

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg załącznika nr 6 do SWZ

Uwagi:

- Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym.

- Warunek ten ma być spełniony:

- samodzielnie przez wykonawcę, lub

- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, i który zrealizuje te usługi,

b)potencjał techniczny

Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w liczbie:

Lp. Nazwa i opis wymaganego pojazdu Wymagana liczba (co najmniej)

- pojazd typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l - 2 szt.

- pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny z pojemników lub worków - 2 szt.

- pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych- 2 szt.

- pojazd dostosowany do przewozu kontenerów 7m3 - 1 szt.

- pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki.- 2 szt.

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 5 do SWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 1.1.odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 1.2.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;

1.3.wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia

2.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p,art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy

art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczącej składania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2.2.oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ; 2.3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2.4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy JEDZ ...... ciąg dalszy w SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 10 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2023 r

VI.3)Informacje dodatkowe:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. 1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1.1.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a.udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b.handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c.o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d.finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e.o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f.powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g.przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h.o którym, mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 1.2.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3.wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4.wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.5.jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6.jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Fakultatywne przesłanki wykluczenia art. 109 ust. 1

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę 2.1.który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a)będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu ....ciąg dalszy w SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a.niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c.zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2 .Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a.10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b.15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021