Lieferungen - 519541-2019

Submission deadline has been amended by:  530129-2019
04/11/2019    S212    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Dieselöl

2019/S 212-519541

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Postanschrift: ul. Korfantego 2
Ort: Opole
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 45-077
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Telefon: +48 774222673
Fax: +48 774222114

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.opolska.policja.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paliw do stacji paliw KWP w Opolu - zad. 2 Dostawa oleju napędowego

Referenznummer der Bekanntmachung: WS-Z.2380.52.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawiana partiami, oleju napędowego ON do zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Stacja paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawiana partiami, oleju napędowego ON (o łącznej ilości 140 m3) do zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w okresie od dnia 1.1.2020 do 31.12.2020 roku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wskaźnik waloryzacji / Gewichtung: 45
Preis - Gewichtung: 55
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN.

Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca musi posiadać koncesje na obrót paliwami zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)

Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywał część zamówienia, do której wykonania odpowiednie przepisy wymagają posiadania koncesji, to każdy z nich musi wykazać, iż posiada koncesję do wykonania części zamówienia, którą będzie wykonywał.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 kierowcami, posiadającymi uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 382 z późn. zm.).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Strony przewidują zmianę umowy w następujących przypadkach:

A/ zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

B/ zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego;

C/ zmiana Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06P oraz innych aktów normatywnych związanych z realizacją przedmiotu umowy;

D/ zmiana ceny jednostkowej, z uwzględnieniem stałego wskaźnika waloryzacji, według reguł opisanych w § 2 ust. 2 umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem https://aukcje.uzp.gov.pl, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert – cena. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 PLN brutto. Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej określone zostały w pkt XIV SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/11/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/12/2019
Ortszeit: 11:15
Ort:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, pokój 168 (I piętro), POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformazakupowa.pl, poprzez ich odszyfrowanie. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. Oferta musi zawierać oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,na wezwanie składa dokumenty, z pkt VI. 7. SIWZ,tj.:

1) koncesję na obrót paliwami;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;

3) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej RODO, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osob. jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, POLSKA,

— inspektorem ochrony danych osob. w KWP w Opolu jest inspektor ochrony danych; kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane ww. inspektora znajdują się na str. BIP KWP w Opolu w zakładce „Ochrona danych osob.”,

— Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publ.,

— odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

— Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządz. MSWiA w spr. jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zw. z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO,

— posiada Pani/Pan:

• na podst. art.15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących,

• na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob.,

• na podst. art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO,

— nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.,

• prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO,

• na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801 / 4587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/10/2019