Tjenesteydelser - 519573-2021

13/10/2021    S199

Danmark-Horsens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 199-519573

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fælles Service Center
CVR-nummer: 41636742
Postadresse: Søllingsvej 7
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Maiken Ulsøe
E-mail: maul@aarhus.dk
Telefon: +45 41872069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bddc474-94ad-43ec-961e-27660b16f03c/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af Websystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende indkøb af Websystem til håndtering af bestilling af diverse produkter inden for sundhedssektoren. Ved kontraktstart vil der alene være tale om bestillinger af stomiprodukter, men undervejs i kontraktperioden vil der tilgå andre produktområder, som også vil skulle bestilles via Websystemet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Stomiprojektet har til formål at skabe kvalitet for borgere med stomi og herunder optimere processer og økonomi på tværs af sektorer. Stomiprojektet understøtter således økonomiaftalerne for regioner og kommuner om at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Kvalitet for borgere med stomi er, i denne sammenhæng, at skabe tryghed for borgeren ved et mere sammenhængende behandlingsforløb. Et sammenhængende behandlingsforløb består i at tilbyde ensartede produkter på tværs af regioner og kommuner samt at sikre én indgang til det offentlige ved bestilling af stomiprodukter og til sundhedsfaglig rådgivning.

For at kunne indfri den ambition er der behov for en ny fælles løsningsmodel på stomiområdet, hvor et offentligt tilgængeligt Websystem kommer til at spille en central rolle. Udbuddet omfatter således Websystemet som et selvstændigt system uden direkte integration til Kundens systemer eller til andre systemer og ERP-platforme. Al data indtastes derfor direkte i løsningen eller via indlæsningsark.

Fælles Service Center (FSC) spiller en central rolle i den nye fælles løsningsmodel, og FSC bliver således systemejer af Websystemet.

Websystemet skal i hovedtræk understøtte følgende behov:

-E-katalog for produkter, hvor produktleverandører kan indlæse og opdatere produkter (produktinformation, priser mv.)

-Administration af borgeres bevillinger og stamdata (stamdata koblet med CPR-register)

-Bestilling af produkter for borgere (webshop-løsning)

-Overførsel af ordrer til logistikleverandøren

-Prognoser på produktforbrug (baseret på antal bevilligede produkter) samt historisk produktforbrug

-Udtræk af faktureringsgrundlag af produktforbrug pr. myndighed / kommune samt faktureringsgrundlag pr. produktleverandør

De nærmere krav til det udbudte Websystem fremgår af det øvrige udbuds- og kontraktmateriale, herunder navnlig af kravspecifikationen.

Kunden ønsker derfor en aftale om levering af et Websystem til håndtering af bestilling af stomiprodukter for Kunden.

Aftalen kommer i hovedtræk til at bestå af:

Etablering, uddannelse, drift og teknisk support af et Websystem til brug for en række produktområder, dog fra kontraktstart alene inden for stomi.

Undervejs i kontraktperioden vil der forventeligt tilgå andre produktområder, som også vil skulle bestilles via Websystemet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende kontrakt træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter. Kontrakten løber, indtil den måtte blive ophævet, annulleret eller opsagt jf. kontraktens bestemmelser herom.

Kontrakten kan af Kunden opsiges med et skriftligt varsel på seks måneder jf. kontraktens bestemmelser.

Kontrakten kan af Leverandøren opsiges med et skriftligt varsel på 12 måneder jf. kontraktens bestemmelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere konditionsmæssige Leverandører end det antal, der kan prækvalificeres, vil de Leverandører, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier bliver prækvalificeret

-Hvis referencer, der vurderes at være de bedste ud fra en samlet vurdering af referencernes opfyldelse af følgende kriterier

-Referencernes grad af lighed set i forhold til den udbudte kontrakt;

-Referencernes kompleksitet og omfang, tidsmæssigt såvel som økonomisk (idet en høj grad af kompleksitet og et stort omfang vægtes positivt); og

-Antallet af relevante referencer (dog maksimalt fem)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder følgende optioner, som Kunden ønsker tilbud på:

AD/ADFS

Single sign-on (SSO)

Adgangsstyring for brugere via FK Adgangsstyring

Kommunikation via SMS

Kommunikation via Digital post

Fællesoffentlige standarder for serviceorienteret arkitektur

Validering af adressedata

Uddannelse af systemadministratorer

Ekstra 200 timers konsulentydelser til udvikling

Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Nærværende udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er de markedsmæssige hensyn. Kunden skønner, at aftalens genstand og omfang betyder, at Kunden ikke kan drage fordel af konkurrencesituationen, såfremt aftalen opdeles i delaftaler, da de tekniske specifikationer ikke spænder så bredt, at en opdeling i delkontrakter vil give den for Kunden mest optimale kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kunden vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at Leverandørs virksomhed består under hele kontraktperioden.

Leverandør skal i ESPD del IV.B oplyse egenkapital for hvert af de seneste tre regnskabsår i feltet ”Finansielle nøgletal”.

Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at Leverandør opfylder det nedenfor anførte minimumskrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Leverandør i hvert af de seneste tre regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

-Positiv egenkapital

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandør skal kunne dokumentere udførelse af mindst 1 (en) relevant reference inden for de seneste tre år (beregnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen) i forhold til levering af et it-system svarende til Løsningen. En reference betragtes som ”relevant” og et it-system svarende til Løsningen, hvis den vedrører levering af et it-system til bestilling af produkter, inklusive, drift og teknisk support af den pågældende løsning.

Leverandør skal for den enkelte reference oplyse start- og sluttidspunkt for samt modtager og værdi (kontraktsum) af referencen samt opgavens art.

Leverandør skal endvidere beskrive referencen nærmere, idet Leverandør herved bør være opmærksom på, at referencerne indgår i en eventuel udvælgelse af Leverandør.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal som minimum indleveres 1 (en) reference og maksimalt 5 (fem) referencer. Indleveres der flere end 5 referencer, vil Kunden alene tage de første fem referencer i betragtning.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Indgåelse af Databehandleraftale - se nærmere i udbudsmaterialet

Leverandøren er forpligtet til forud for etableringen at tegne en forsikring for it-miljøerne, der også dækker Kundens data, samt udgifterne til reetablering af miljøerne og Kundens data og Leverandørens ansvar over for Kunden med en dækning pr. forsikringsbegivenhed på minimum 10 millioner DKK

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-137517
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/11/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Når denne kontrakt måtte blive ophævet, annulleret eller opsagt jf. kontraktens bestemmelser herom, forventes det at udbyde området igen.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis Leverandør er omfattet en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke Leverandør kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til § 138. Leverandør skal i ESPD’en i ETHICS angive, hvorvidt Leverandør er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde. Kunden er således forpligtet til at udelukke en Leverandør, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre Leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

-Leverandør har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1.

-Leverandør er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2.

-Kunden kan påvise, at Leverandør i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om Leverandørs integritet, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om Leverandørs integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i Udbudslovens § 2, stk.1.

-Kunden har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Leverandør har indgået en Aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4.

-Kunden kan påvise, at Leverandør væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5.

-Kunden kan påvise, at Leverandør uretmæssigt har forsøgt at påvirke Kundens beslutningsproces, hvis Leverandør har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt Leverandør groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 6.

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Kunden afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Kunden vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.

Kunden vil, i forbindelsen med prækvalifikationen, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra Leverandørerne.

Hvis Leverandøren udvælges til prækvalifikation, vil serviceattesten og årsregnskaber imidlertid senest da skulle indleveres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021