TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 519800-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Ballerup: Catering til andre virksomheder eller institutioner

2022/S 184-519800

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-An Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Emrije Beituli
E-mail: emrb@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/184504775.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/184504775.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/184504775.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-Udbud af rammeaftale vedrørende levering af frokostordning til Ballerup Kommunes daginstitutioner

Sagsnr.: 88.20.04-Ø54-9-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55523000 Catering til andre virksomheder eller institutioner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af frokostordning til børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner iht. Bekendtgørelsen af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)(LBK nr. 2 af 06/01/2020)

Rammeaftalen træder i kraft den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2025.

Ballerup Kommune har option på at forlænge aftalen i op til 2 gange 24 måneder.

Rammeaftalen kan af ordregiver opsiges med 6 måneders varsel indtil kontraktens udløb.

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55520000 Cateringvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Ballerup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ballerup Kommune har 26 kommunale daginstitutioner, som dagligt tilbyder mad til ca. 1100-1300 børn i alderen 3-5 år.

Opgaven skal sikre, at børnene får en sund og indbydende mad, der færdig tilberedes i daginstitutionernes køkkener og samtidig gør opgaven for de køkkenansvarlige lettere og mindre tidskrævende i forhold til egenproduktion.

Frokostmåltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske råd og anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe.

Som en del af opgaven skal der leveres menuplaner og råvarer til ugens 5 dage bestående af 3 dages smør selv med lune retter og 2 dages varm mad eller tilsvarende.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 80%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 24 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/10/2022
Tidspunkt: 13:10
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ydelserne er kategoriseret som light-tjenesteydelser og udbydes efter udbudslovens afsnit 3.

Ballerup Kommune udbyder en rammeaftale med en varighed op til 6 år. Dette fordi Kommunen vurderer, at det er vigtigt med et godt organisatorisk og administrativt samarbejde for at opnå det bedst mulige resultat af frokostordning til glæde for Kommunens børn.

Rammeaftalen indeholder Ballerup Kommunes arbejdsklausul og erklæring om samfundsansvar.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022