TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 519850-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 184-519850

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31935520
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Vand A/S
CVR-nummer: 31857899
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Varme A/S
CVR-nummer: 31857759
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Genbrug og Affald A/S
CVR-nummer: 31857791
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Ordregiver er:

Silkeborg Forsyning A/S

Tietgensvej 3

8600 Silkeborg Forsyning

CVR nr. 31935520

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=341372&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=341372&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om landinspektørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver • Opmåling og afsætning af ledninger, brønde og bygværker for vand, varme og afløb • Opmåling og afsætning af vejprofil og tværsnit ved ledningsrenovering • Udarbejdelse af kort med terrænforhold (højdekurver og punkter) til fastlæggelse af ledningstracé for bassiner, pumpestationer, boringer, bygværker mv. • Afsætning af ledningstracé ved byggemodninger og evt. kotepunkt til brug for den udførende entreprenør • Fladenivellementer Rådgivningsbistand • Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed • Bistand i forbindelse med ledningsrettigheder • Tinglysning af ledningsrettigheder • Servitutundersøgelse • Afsætning, rådgivning og bistand ved ekspropriationer • Skøder • Matrikulære ændringer og berigtigelser • Arealerhvervelse Drone- og 3D laserscanningsopgaver • 3D opmålinger af bygværker (underjordiske) • Droneoverflyvninger ved eksempelvis bassiner og lodsejerekspropriationer

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71354000 Kortfremstilling
71355000 Opmålingstjenester
71355100 Fotogrammetritjenester
71355200 Landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver • Opmåling og afsætning af ledninger, brønde og bygværker for vand, varme og afløb • Opmåling og afsætning af vejprofil og tværsnit ved ledningsrenovering • Udarbejdelse af kort med terrænforhold (højdekurver og punkter) til fastlæggelse af ledningstracé for bassiner, pumpestationer, boringer, bygværker mv. • Afsætning af ledningstracé ved byggemodninger og evt. kotepunkt til brug for den udførende entreprenør • Fladenivellementer Rådgivningsbistand • Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed • Bistand i forbindelse med ledningsrettigheder • Tinglysning af ledningsrettigheder • Servitutundersøgelse • Afsætning, rådgivning og bistand ved ekspropriationer • Skøder • Matrikulære ændringer og berigtigelser • Arealerhvervelse Drone- og 3D laserscanningsopgaver • 3D opmålinger af bygværker (underjordiske) • Droneoverflyvninger ved eksempelvis bassiner og lodsejerekspropriationer

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 1x12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse i 1x12 måneder

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåen

Oplys følgende finansielle nøgletal fra det seneste tilgængelig regnskab:

• Egenkapital

• Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt x 100)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum DKK. 5 millioner eller en soliditetsgrad på minimum 25 % i det senest tilgængelige årsregnskab. Begge nøgletal skal oplyses i ESPDén, men det er kun et krav, at et af nøgletallene er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal tilbudsgiver i ESPD’et angive 3 referencer som til sammen dokumentere Tilbudsgivers erfaring med følgende opgavetyper:

* Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver inden for forsyningsområderne vand, varme

og afløb

* Rådgivningsbistand i forbindelse med blandet andet ekspropriationsforretninger,

matrikulærearbejder iht. lov om landinspektørvirksomhed, ledningsrettigheder, tinglysning af

ledningsrettigheder, arealanvendelse mv.

* Drone og 3D laserscanning, herunder reality capture af 3D data, databehandlingsopgaver

(Punktskyer) mv.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år. Det vil sige referencens sluttidspunkt må ikke være længere tilbage end d. 1.10.2019. Tilbudsgiver kan anvende igangværende referencer.

Til hver reference skal tilbudsgiver beskrive følgende og i øvrigt være opmærksom på, at det via referencer er klart, at nedenstående minimumskrav til teknisk og faglig formåen er opfyldt:

• Navn på ordregiver

• Beskrivelse af leverancen, herunder hvilke af de ovenfor nævnte opgaver (Traditionelle

opmålings- og afsætningsopgaver, Rådgivningsbistand samt Drone- og 3D

laserscanning) der har været med i opgaven

• Tidspunkter for udførelsen af leverancer (start og slut på kontrakt/rammeaftale)

• Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller

mailadresse

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindste krav, at Tilbudsgiver kan angive 3 referencer som til sammen dokumentere Tilbudsgivers erfaring med følgende opgavetyper:

* Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver inden for forsyningsområderne vand, varme

og afløb

* Rådgivningsbistand i forbindelse med blandet andet ekspropriationsforretninger,

matrikulærearbejder iht. lov om landinspektørvirksomhed, ledningsrettigheder, tinglysning af

ledningsrettigheder, arealanvendelse mv.

* Drone og 3D laserscanning, herunder reality capture af 3D data, databehandlingsopgaver

(Punktskyer) mv.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den anslåede værdi af rammeaftalen på DKK 12,8 mio. er behæftet med en del usikkerhed, herunder fordi behovet for at få leveret rammeaftalens opgaver kan variere meget. Rammeaftalens maksimale værdi sættes derfor til DKK 17 mio. for at tage højde for denne usikkerhed.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022