Tjenesteydelser - 519852-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Helsingør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 184-519852

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune - Center for By, Land og Vand
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Sct. Annagade 5
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabina Happel
E-mail: sh@mowe.dk
Telefon: +45 22710535
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.eu.eu-supply.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byrum og klimatilpasning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af teknisk rådgivning for klimatilpasning - Helsingør Bykerne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør vil indgå en rådgiveraftale om varetagelse af udarbejdelsen af en helhedsplan, der overordnet består af to ligeværdige temaer, hhv. byrumsdesign og klimatilpasning. Helsingør Kommune skal udføre byrumsprojekt, og Forsyning Helsingør skal udføre klimatilpasning. Forsyning Helsingør skal ligeledes udføre et fjernvarmeprojekt i bykernen, men fjernvarmeprojektet er ikke en del af dette udbud. Der vil dog være brug for at koordinere med fjernvarmeprojektet.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har indgået et samarbejde om byrumsdesign og klimatilpasning. Rådgiveren skal således varetage helhedsplanen på begge dele af projektet og sikre sammen-hæng mellem byrum og klimatilpasning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

3000 Helsingør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. udbudslovens §§ 58-60. Udbuddet gennemføres på www.eu.eu-supply.com Udbud 307833 - Udbud af teknisk rådgivning for klimatilpasning - Helsingør Bykerne

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV’er / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 35%
Pris - Vægtning: 25%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af referencerne.

Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgers referencer i forhold til den udbudte rådgiveraftale blive bedømt, herunder særligt:

• Erfaring med helhedsplaner og byrumsdesign i historiske bymidter

• Erfaring med synlige regnvandsrender med både rekreative og funktionelle kvaliteter, regnvandsledninger og regnvandsudløb og ledningsarbejder i øvrigt, herunder fjernvarme

• Erfaring med beregning af omkostningsfordeling mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsselskaber ifm. klimatilpasningsprojekter

• Erfaring med infrastruktur i historiske bykerner, herunder zonering i belægninger og tilgængelighed – med fokus på bløde trafikanter

• Erfaring med planlægning og gennemførelse af komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter med flere bygherrer og mange interessenter

• Erfaring med komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter for offentlige bygherrer/politisk styrede organisationer

Referencerne skal ikke være afsluttede, men det kan tillægges vægt i evalueringen, hvor stor erfaring der er tilgået ansøger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af den følgende, frivillige udelukkelsesgrund:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold ti

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at kunne blive prækvalificeret skal ansøgeren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad i gennemsnit af de seneste 3 års offentliggjorte årsregnskaber:

Nettoomsætning 6 mio. DKK

Egenkapital 2 mio. DKK

Soliditetsgrad 14%

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgers referencer i forhold til den udbudte rådgiveraftale blive bedømt, herunder særligt:

• Erfaring med helhedsplaner og byrumsdesign i historiske bymidter

• Erfaring med synlige regnvandsrender med både rekreative og funktionelle kvaliteter, regnvandsledninger og regnvandsudløb og ledningsarbejder i øvrigt, herunder fjernvarme

• Erfaring med beregning af omkostningsfordeling mellem kommuner og offentligt ejede forsyningsselskaber ifm. klimatilpasningsprojekter

• Erfaring med infrastruktur i historiske bykerner, herunder zonering i belægninger og tilgængelighed – med fokus på bløde trafikanter

• Erfaring med planlægning og gennemførelse af komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter med flere bygherrer og mange interessenter

• Erfaring med komplekse byrums- og klimatilpasningsprojekter for offentlige bygherrer/politisk styrede organisationer

Referencerne skal ikke være afsluttede, men det kan tillægges vægt i evalueringen, hvor stor erfaring der er tilgået ansøger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren opfylder kravet om mindst en reference for hver af følgende kategorier:

• Erfaring som rådgiver med helhedsplaner og byrumsdesign i forbindelse med historiske bymidter med oprindelse i middelalder/renæssance

• Erfaring med klimatilpasning af historiske bymidter med oprindelse i middelalder/renæssance herunder rekreativ og funktionel afledning af regnvand på overfladen

Referencer, der opfylder mindstekravene, skal være afsluttede, dvs. at rådgivningsopgaven skal være afsluttet. For mindst én reference er det et krav, at anlægsprojektet er afsluttet, dvs. at aflevering er gennemført iht. AB 18 § 45 eller ABT 18 § 43.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/11/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022