Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 519988-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Pandrup: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

2022/S 184-519988

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Forsyning A/S
CVR-nummer: 3265 7540
Postadresse: Lundbakvej 5
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: DK-9490
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Rosenkrantz Schrold
E-mail: crs@envidan.dk
Telefon: +45 27153724
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://jfas.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.byggeweb.dk/controller?project=43131&tender=18478&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1663238197846
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af tømningsordning for Jammerbugt Forsyning A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Entreprisen omfatter tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Jammerbugt Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, startregistrering ved nye tanke, registrering af tankenes tilstand, samt håndering og bortskaffelse af det septiske slam

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Jammerbugt kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Jammerbugt Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, startregistrering ved nye tanke, registrering af tankenes tilstand, samt håndtering af det septiske slam

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og personale / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service, kvalitet og kontrolsystem ved ydelsens udførsel / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og miljøhensyn ved ydelsens udførsel / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2*1 år

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgerne udvælges således der opnås den bedste konkurrence på opgaven

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlænge af kontakten

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal vedlægget 3 års regnskab

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

5 referencer for lignende opgaver inden for de sidst 3 år

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

mindst 1 reference på lignende opgave

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Virksomheden skal, i det omfang tømningerne ikke foretages med traktorslamsuger, råde over tilladelser til erhvervsmæssig godskørsel for fremmede regning, jf. lov nr. 1051 af 12. november 2012 om godskørsel med efterfølgende ændringer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2022
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/10/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævneshus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2022