Dostawy - 520062-2019

04/11/2019    S212    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Aparatura radarowa

2019/S 212-520062

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 208-506969)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olchowy
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
Tel.: +48 225694171

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imgw.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad

Numer referencyjny: OVFMP 4A.3.1
II.1.2)Główny kod CPV
38115000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad (nr OVFMP 4A.3.1)

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-506969

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Powinno być:

Cena - 100 %

Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VII.2)Inne dodatkowe informacje: