Radovi - 520209-2018

24/11/2018    S227

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na željezničkoj pruzi

2018/S 227-520209

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Sovilj, Jasmina Prvonožec
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258/+385 13782667
Telefaks: +385 13783352
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0032758
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“

Referentni broj: 30-EU/18-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka za brzinu 160 km/h na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica koji uključuju radove na svim infrastruturnim podsustavima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 041 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45234100 Građevinski radovi na željezničkoj pruzi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvođenja radova je trasa željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (Koprivničko-križevačka županija).

II.2.4)Opis nabave:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka za brzinu 160 km/h na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica što uključuje radove na svim infrastrukturnim podsustavima: radovi na gornjem i donjem ustroju, rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kolodvora i stajališta, izgradnja novih mostova/vijadukata i nadvožnjaka/podvožnjaka, rekonstrukcija i ukidanje postojećih ŽCP-a u razini, izgradnja svodnih, servisnih i spojnih cesta, izgradnja novih željezničkih propusta, parkirališta i pothodnika u stajalištima, izgradnja zidova za zaštitu od buke, modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, izgradnja objekata APB-a, ŽCP-a te BBK-a na otvorenoj pruzi, ugradnja ETCS-a razine 1, rekonstrukcija i nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče, rekonstrukcija postojećih EVP i PSN te rasvjete i drugih elektroenergetskih objekata, uklanjanje pojedinih postojećih građevina, rekonstrukcija i uređenje te izgradnja novih kolodvorskih zgrada, zaštita i izmiještanje komunalne i ostale infrastrukture.Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Svesku III – Knjige 1 i 2 Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Razdoblje osiguravanja zamjene dijelova skretnica o trošku ugovaratelja / Ponder: 3 boda (3 %)
Kriterij kvalitete - Naziv: Razdoblje osiguravanja svih potrebnih dijelova prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava i njihove zamjene o trošku ugovaratelja / Ponder: 4 boda (4 %)
Kriterij kvalitete - Naziv: Razdoblje osiguravanja svih potrebnih dijelova elektroenergetskog podsustava i njihove zamjene o trošku ugovaratelja / Ponder: 3 boda (3 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 041 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 42
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/01/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/01/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Mihanovićeva 12, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/11/2018