Tjänster - 520325-2018

24/11/2018    S227    Tjänster - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Sverige-Lund: Elmätare

2018/S 227-520325

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftringen Nät AB
Nationellt registreringsnummer: 556228-1138
Postadress: Box 25
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Hellerstedt
E-post: anna.hellerstedt@ecenea.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kraftringen-nat.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqlawshju&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqlawshju&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mätare med tillhörande system och tjänster 2019

Referensnummer: 18/00465
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38554000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är en ansökningsinbjudan för leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i Kraftringen Nät ABs kommande upphandling av mätare, kommunikationsinfrastruktur, IT-system och tjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten.

Beskrivning av Kraftringen Nät AB

Kraftringen Nät AB ingår i Kraftringen Energi AB (publ). Kraftringen Energi AB (publ) är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.

Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår verksamhet omfattar bland annat elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster.

Kraftringen Energi AB (publ) ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Vi har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder SEK.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38427000
38550000
50411300
51112000
65500000
71314100
71631440
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Detta är en ansökningsinbjudan för leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i Kraftringen Nät ABs kommande upphandling av mätare, kommunikationsinfrastruktur, IT-system och tjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten.

Beskrivning av Kraftringen Nät AB

Kraftringen Nät AB ingår i Kraftringen Energi AB (publ). Kraftringen Energi AB (publ) är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som skapar både stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin energivardag och engagerar oss i många olika framtidsprojekt med hållbarhetsfokus.

Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår verksamhet omfattar bland annat elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Vi är också involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar där Örtoftaverket och Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är några exempel.

Kraftringen Energi AB (publ) ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Vi har runt 460 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder SEK

Läs mer på www.kraftringen.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/05/2019
Slut: 13/05/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

5 förlängningar á 24 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/11/2018