Szolgáltatások - 520382-2019

Ongereviseerde computervertaling

04/11/2019    S212

Hongarije-Boedapest: Technische ontwerpdiensten

2019/S 212-520382

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_94215096
Postadres: Váci út 45.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefoon: +36 14368100
Fax: +36 14368560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nif.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nif.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269532019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001269532019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkelingsplanning bij de Komárog-Sárgárdelijn Komárom-Sárgárdelijn

Referentienummer: EKR001269532019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwerpcontract voor de voorbereiding van het onderzoeksplan „Komárolm — Kisigmánd (M1) — Retail — Székesfehérvár (M7) — Skarbogárd (M8) ontwikkeling”, de opstelling van het ERDI en de documentatie van de milieueffectbeoordeling en het verkrijgen van de milieuvergunning

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ontwikkelingsplanning bij Komárm-Székesf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
71322300
71356400
90700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hongarije, 1134 Boedapest, Váci út 45.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deel 1: Ontwerpcontract met de versterking en verbetering van de hoofdweg M1 tussen het Komáromot dat tot de Donaubrug en de snelweg M13 heeft geleid (met een bestaande 2x1 deeldoorsnede); bovendien worden het ontwerponderzoeksplan, het ERD-I en de milieueffectrapportadministratie en het verkrijgen van de milieuvergunning opgemaakt tussen de M1 en de Szekesfehvar rond ongeveer 85,0 km in het kader van de vier bestaande wegcircuits van de bestaande hoofdwegen nrs. 13 en 81, waarbij schikkingen worden voorkomen.

Opstelling van een onderzoeksplan door de ontwerper in de volgende fasen:

Weg nr. 13 op het wegdek van 2x1-wegen tot 115 kN asbelastingen, verbreding en verbetering overeenkomstig de voorschriften tussen hoofdweg nr. 131 die leiden tot de Donaubrug en de rotonde op het kruispunt van hoofdweg nr. 13, en de snelweg M1, met inbegrip van de herziening van de rotonde, indien nodig de omzetting en renovatie ervan, indien nodig, in totaal ongeveer 5,3 km. In het kruispunt van de snelweg M1 wordt de snelweg M1 in aanmerking genomen voor het 2x3-kruispunt van Highway x.

Rijden op vier wielen tussen de snelweg M1 en de Szekesfehar tussen de hoofdwegen nrs. 13 en 81 ~ 85,0 km door de stilstand van de weg te vermijden,

Opstellen van de Milieueffectbeoordelingsdocumentatie en de voorlopige archologische documentatie;

Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om de milieuvergunning op basis van het KVV te verkrijgen om bij te dragen aan de procedure,

Op basis van de milieuvergunning is het noodzakelijk de onderzoeksplannen te verbeteren en deze aan de NIF Zrt voor te leggen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Daarnaast heeft de aanbestedende dienst een aanbeveling over de evaluatiefase 1-3 gedaan en de professionele inductieperiode die op de leeatiekaart werd geregistreerd, werd ook in aanmerking genomen door professionals. Als technische offerte moeten bewijsstukken worden overgelegd ter ondersteuning van de pagina Read en de gedane toezegging.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Planning van de planning van de ontwikkeling van de route Boedapest-Sárgbogsárd

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
71322300
71356400
90700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hongarije, 1134 Boedapest, Váci út 45.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deel 2: Ontwerpcontract voor de voorbereiding van een onderzoeksplan, de ERD-I en de milieueffectrapportadministratie en het verkrijgen van een milieuvergunning in verband met een nieuw knooppunt in de westelijke ringweg van Székesfehérvár en een nieuw knooppunt te bouwen op de snelweg M7 en de (vérstrekkende) M8 (gebied van Sárbogárd) in een lengte van ongeveer 35,0 km zonder de bestaande gemeenten, om een verviervoudiging van de druk van de bestaande weg nr. 63 met de gemeenten uit te voeren.

Opstelling van een onderzoeksplan door de ontwerper in de volgende fasen:

Een nieuw knooppunt van de westelijke ringweg van Székesfehérvár en de nieuwe hub van de snelweg M7, alsmede de hoofdweg van de snelweg M7 tussen de snelweg M8 en de snelweg M35,0 (Sárbogárd) over de snelweg M63 (Sárbogárd), met een lengte van maximaal ongeveer 63 km, om de vier bestaande hoofdweg uit te voeren op een wijze die het bestaan van nederzettingen voorkomt;

Er moet worden nagegaan of het mogelijk is een nieuwe verbinding tot stand te brengen tussen de westelijke ringweg van Székesfehérvár en de nieuwe kruising van de snelweg M7 en de bestaande autoweg M7, autoweg nr. 63.

De mogelijkheid om een 7x63-baanweg te creëren tussen de westelijke ringweg van Székesfehérvár en de nieuwe knooppunt van de snelweg M6214 en hoofdweg nr. 2 met een rijbaan van 2 x op de weg;

Opstellen van de Milieueffectbeoordelingsdocumentatie en de voorlopige archologische documentatie;

Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om de milieuvergunning op basis van het KVV te verkrijgen om bij te dragen aan de procedure,

Op basis van de milieuvergunning is het noodzakelijk de onderzoeksplannen te verbeteren en deze aan de NIF Zrt voor te leggen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0hó,max 36 hó) / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Daarnaast heeft de aanbestedende dienst een aanbeveling over de evaluatiefase 1-3 gedaan en de professionele inductieperiode die op de leeatiekaart werd geregistreerd, werd ook in aanmerking genomen door professionals. Als technische offerte moeten bewijsstukken worden overgelegd ter ondersteuning van de pagina Read en de gedane toezegging.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voor de delen 1 tot en met 2:

1 Uitsluitingscriteria:

De inschrijver kan geen partij zijn bij de procedure (hierna: Bij), subcontractant (hierna: Zij kunnen niet deelnemen aan het certificaat van de subk aan de exploitant die houder is van de wet inzake overheidsopdrachten. 62 Voor de volgende gevallen gelden de uitsluitingscriteria van artikel 4, lid 1 — (2) (in het licht van de artikelen 62 (3) en (5) van de Wet inzake overheidsopdrachten en artikel 63 (3) van de Wet inzake overheidsopdrachten).

Demonstratiemiddel: Voor de delen 1 tot en met 2:

Voorafgaande demonstratie:

De Wet overheidsopdrachten (per inschrijver) bij de Wet inzake overheidsopdrachten 67 § 4 (1) — (2) en regeringsbesluit nr. 321/2015 (X.30) (FR) 1. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: BE heeft de verplichting opgelegd aan te tonen dat zij niet onder de uitsluitingsgronden vallen.

Economisch subject dat deelneemt aan het aantonen van de geschiktheid van de inschrijver voor het verrichten van werkzaamheden 4 De wet inzake overheidsopdrachten wordt van tevoren gecertificeerd overeenkomstig afdeling 3 (1) van de Wet inzake overheidsopdrachten. 62 Gelet op het ontbreken van weigeringsgronden als bedoeld in punt 3 (1) — (2) van het Bjt. 4 (3) — (4) en 6. (1) — (2).)

Aanbestedende dienst vestigt de aandacht op de Wet inzake overheidsopdrachten 64 Minister van Financiën.

In het geval van een gezamenlijke inschrijving doen de gezamenlijke inschrijvers de verklaring toekomen als vertegenwoordiger van de ondernemer die de inschrijving indient.

Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de Wet op de milieubelasting moet de inschrijver de AV of een andere organisatie die deelneemt aan het getuigschrift van bekwaamheid alleen EEKD overleggen om aan te tonen dat er geen grond voor uitsluiting is. Artikel 15, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten 67 Zij dienen met name een verklaring in overeenkomstig afdeling 3 (4).

Regeringsbesluit 13 In geval van een wijziging van de procedure die aan de inschrijver ten grondslag ligt, moet de inschrijver bij de inschrijving de bij de rechtbank ingediende registratieaanvraag (inclusief alle bijlagen die daarvan deel uitmaken) en het elektronische certificaat van ontvangst van de aanvraag bij de inschrijving voegen. Indien er geen procedure bestaat voor de invoering van een wijziging in de procedure voor een inschrijver, wordt deze verklaring ook bijgevoegd.

Verificatiemethode voor de beoordeling van de inschrijvingen:

Aanbestedende dienst De Wet inzake overheidsopdrachten). 69 (4) — (7) — voordat een beslissing tot beëindiging van de procedure wordt genomen, de inschrijver die wordt verzocht een verklaring in verband met de gevallen van uitsluiting in te dienen: 8, 10, 12-16 Zij certificeren dat zij niet zijn onderworpen aan de vastgestelde uitsluitingsgronden, of de aanbestedende dienst gaat na of de uitsluitingscriteria niet van toepassing zijn op de inschrijver.

Certificaten zijn niet vereist indien zij worden uitgevoerd door middel van de Wet inzake overheidsopdrachten. 69 Rechtstreeks toegang hebben tot het regeringsbesluit. De gegevensbank van de weigeringsgronden overeenkomstig hoofdstuk III, waarvan de contactgegevens door de marktdeelnemers in de EDEO moeten worden meegedeeld, met uitzondering van de toegang tot de gegevensbanken waarvoor de aanbestedende dienst de redenen voor de uitsluiting moet onderzoeken.

Voor de uitsluitings- en geschiktheidscriteria kunnen ook certificaten worden overgelegd die zijn afgegeven vóór het begin van de aanbesteding (kan worden gebruikt), zolang de inhoud van het feit of de gegevens in de certificaten reëel is. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de verstrekte informatie, behoudens bewijs van het tegendeel, van de juistheid van de gegevens uitgaat, zonder dat de inschrijver daartoe een specifieke verklaring heeft afgelegd.

De inschrijver kan een beroep doen op de Wet inzake overheidsopdrachten. Artikel 69, lid 11 bis, is van toepassing, in welk geval het in aanmerking te nemen certificaat in aanmerking wordt genomen.

Wegens de beperking van de handicap in punt VI.4.3 van deze aanbesteding.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor de delen 1 tot en met 2:

Inschrijver bij de Wet inzake overheidsopdrachten 67 Artikel 4 (1) — (2) en het regeringsbesluit 1 Volgens de bepalingen van § § (1) EEKD moet u een voorlopig bewijs van conformiteit met de gespecificeerde geschiktheidseisen overleggen. De aanbestedende dienst aanvaardt de eenvoudige verklaring van de inschrijvers Deel α: door punt te vullen. In het geval van een gezamenlijke inschrijving doen de gezamenlijke inschrijvers de verklaring toekomen als vertegenwoordiger van de ondernemer die de inschrijving indient.

Verificatiemethode voor de beoordeling van de inschrijvingen:

De Wet inzake overheidsopdrachten 69 De uit hoofde van sectie 2 (4) — (7) uitgenodigde inschrijver (s) moet (en) aantonen dat hij/zij geschikt is/zijn:

Voor de delen 1 tot en met 2:

P/1. Regeringsbesluit 19 Op grond van lid (1), onder c), van dit artikel moet u een eenvoudige verklaring bijvoegen van het boekjaar voorafgaand aan de laatste drie balansdatum vóór de publicatie van de uitnodiging, van de omzet die is berekend met uitsluiting van de algemene omzetbelasting van het voorwerp van de overheidsopdrachten (nationaal wegenontwerp), afhankelijk van het tijdstip waarop de inschrijver is gevestigd of zijn werkzaamheden heeft aangevangen, voor zover deze gegevens beschikbaar zijn.

Ik verwijs naar het besluit van de regering inzake de controle van het subsidiabiliteitscriterium 19 § (3).

De Wet inzake overheidsopdrachten 65 (6) — (8), (11) en FR 19 Artikel 36, lid 7, is van overeenkomstige toepassing.

Nadere informatie over het verkrijgen van dit certificaat is te vinden in de documentatie.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver, de inschrijver, kan als ongeschikt worden beschouwd:

P/1. inkomsten uit hoofde van het voorwerp van het contract (nationaal wegenontwerp) exclusief btw, voor een totaal van niet minder dan de drie balansen die zijn opgesteld tijdens de laatste drie rapportagedata vóór de datum waarop het AF eindigde.

Met betrekking tot deel 1, het bedrag van 280 miljoen HUF netto,

Voor deel 2: het nettobedrag van 160 miljoen HUF.

Wanneer een inschrijver percelen aanbiedt, moet deze voldoende zijn om aan de hogere omzetnorm te voldoen.

Het geschiktheidsvereiste van P/1. is voldoende indien een van de gezamenlijke inschrijvers aan de eisen voldoet, zodat het volstaat om slechts één van de certificaten/certificaten in P/1 op te nemen.

Indien het AT (de marktdeelnemer) op een latere datum met zijn activiteiten is begonnen (en dus geen inkomstengegevens heeft over het onderwerp van de overheidsopdrachten in de laatste drie afgesloten boekjaren), moet de financiële jaren sinds de start van de activiteiten het vereiste bedrag van de netto-inkomsten voor de boekjaren sinds de start van de activiteiten bedragen.

Als er in de verklaring van AT minder dan drie afgesloten boekjaren zijn, maar de naleving van het geschiktheidsvereiste kan worden vastgesteld, gelast de AK de volledige regularisatie voor het afgesloten boekjaar/de afgesloten boekjaren niet.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor de delen 1 tot en met 2:

De inschrijver krijgt de aanbestedingswet. 67 Paragraaf 4 (1) en (2) en het regeringsbesluit 1 Overeenkomstig punt 3 (1) moet de aanbestedende dienst de aanbestedende dienst aantonen dat hij voldoet aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde subsidiabiliteitscriteria. De aanbestedende dienst EECD aanvaardt een eenvoudige verklaring van de inschrijvers. Deel α: door zijn punt te vullen. In het geval van een gezamenlijke inschrijving doen de gezamenlijke inschrijvers de verklaring toekomen als vertegenwoordiger van de ondernemer die de inschrijving indient.

De Wet inzake overheidsopdrachten 69 De uit hoofde van sectie 2 (4) — (7) uitgenodigde inschrijver (s) moet (en) aantonen dat hij/zij geschikt is/zijn:

M/1. Regeringsbesluit nr. 21 De inschrijver moet de belangrijkste ingevulde (dienst-) referenties (diensten) die binnen 6 jaar zijn uitgevoerd (voltooid binnen 6 jaar maar maximaal 9 jaar) indienen vanaf de datum van verzending van de oproep naar de inschrijver, vanaf de verzenddatum van de oproep. 22 Section 4 (1) — (2) bepaalt:

Naam en zetel van de wederpartij bij het contract

Onderwerp en hoeveelheid van de dienst (inhoud van de geschiktheidscriteria)

Leveringstermijn (begin- en einddatum in jaar, maand en dag)

Verklaring van het referentiecertificaat of van de referentieverklaring over de vraag of de uitvoering is verricht overeenkomstig het bestek en het contract.

Regeringsbesluit 21 Overeenkomstig artikel 3, lid 9 bis, onder b), worden de volgende diensten in aanmerking genomen om rekening te houden met in de beoordelingsperiode, maar niet langer dan jaren, afgesloten orders.

Indien de inschrijver de referentie als hoofdcontractant heeft vervuld, moet in het referentiecertificaat/de referentieverklaring duidelijk worden vermeld welke delen van de referentie (werkgedeelten) hebben gewerkt en de relevante overweging is ingevuld met een indicatie van het nettobedrag van de HUF netto).

De indicatie van de vergoeding is noodzakelijk als het referentiecertificaat/de referentie-verklaring niet kan worden afgegeven vanwege de ondeelbaarheid van de prestaties van de werkzaamheden van elk van de AT’s.

Regeringsbesluit 22 Artikel 3, lid 5, en de Wet inzake overheidsopdrachten 140 Lid (9) is eveneens van toepassing.

M/2. Regeringsbesluit 21 Overeenkomstig punt 3 (3) (b) moet de inschrijving vergezeld gaan van de namen van de deskundigen die moeten worden opgenomen in de uitvoering, hun kwalificaties en/of hun kwalificaties, hun beroepservaring, uw ondertekende professionele CV en de verklaring van beschikbaarheid.

Het curriculum vitae bevat gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de praktijk van de beroepsbeoefenaar, met name:

Een beschrijving van de investeringen en de projecten;

Een beschrijving van de taak of de activiteit van de betrokken beroepsbeoefenaar;

Begin- en eindtijd van de activiteit (in het jaar, naar de dichtstbijzijnde maand),

Vermelding van de entiteit waaraan de beroepsbeoefenaar zich op het tijdstip van de aanbieding aan een arbeids- of andere arbeidsverhouding heeft verbonden.

Het CV moet ook een expliciete verklaring van de beroepsbeoefenaar bevatten dat de periode van beroepservaring die vereist is om in aanmerking te komen voor de subsidiabiliteitseis, is vastgesteld.

De inschrijver is verantwoordelijk en verantwoordelijk voor het aantonen van de gelijkwaardigheid van een graad of diploma.

De inductieperiode wordt gecontroleerd op basis van de CV. Parallelle perioden van praktijkervaring kunnen slechts eenmaal worden geteld in de praktische tijd van een bepaalde beroepsbeoefenaar.

Als de oproep/documentatie een definitie van een baan of een taak van een beroepsbeoefenaar bevat, moeten alle elementen worden meegenomen bij de uitvoering van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar!

In de beschikbaarheidverklaring verklaart de beroepsbeoefenaar dat hij beschikbaar zal zijn voor de uitvoering van een als gevolg van een aanbestedingsprocedure gesloten contract.

De criteria worden door de inschrijvers vervuld. 65 Overeenkomstig de artikelen 3 (6) en (7) moet de Wet inzake overheidsopdrachten in het laatste geval worden bijgevoegd. 65 Het document bedoeld in artikel 3 (7) en de Wet inzake overheidsopdrachten. 67 De in punt 3 (3) bedoelde verklaring.

Eventuele minimumeisen:

Voor de delen 1 tot en met 2: M/1. In AT, indien u niet binnen 6 jaar (dat wil zeggen afgerond maar niet langer dan 6 jaar maar niet later dan 9 jaar) heeft gewerkt, vanaf de datum van verzending van de uitnodiging, overeenkomstig het contract en in overeenstemming met de vereisten.

— in totaal ten minste 1 km voor deel 40,

— in totaal ten minste 2 km voor deel 20.

Min. 2x2 graadmeters voor fysieke en/of expresuitslag en documentatie over de milieueffectbeoordeling, met inbegrip van deelname aan de vergunningsprocedure voor het milieu (d.w.z. deelname aan de opstelling van documenten die de Autoriteit en andere gespecialiseerde instanties nodig hebben en die nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning), resulterend in de goedkeuring door de Autoriteit van een besluit waarbij een aanvraag wordt toegewezen of een milieuvergunning is afgegeven.

Voor perceel 1: tot twee referenties in het geval van perceel 2 en perceel 1 in AT. Dezelfde referentie kan voor beide onderdelen worden gepresenteerd, mits zij voldoen aan de vereiste benchmarks.

M/2. In het geval van AT, ten minste de volgende deskundigen (die in de prestatie moeten worden opgenomen):

M/2.1. ten minste 1 leidinggevende functies op het gebied van projectleiding:

266/2013. (VII.11) overeenkomstig Regeringsbesluit nr. 326/2011 (of gelijkwaardig) dat geldig is voor de verwerving van het recht van een ontwerper op een geldig ontwerprecht of een gelijkwaardige graad en beroepservaring; en

— bijgewoond door min. 1 ter voorbereiding van een onderzoeksplan voor een fysieke en/of expresweg van minimaal 20 km met een totale lengte van 2 km of meer en een totaal van ten minste 2 km

Projectbeheerders op het gebied van hoofdreisprojecten en/of reisplanningsprojecten van 60 maanden.

M/2.2. ten minste 1 personen voor de functie van brugopbouw, die:

266/2013. (VII.11) Volgens het regeringsbesluit bezit het bezit van HT (of gelijkwaardig) een geldig recht van de ontwerper of gelijkwaardig met een diploma van hoger onderwijs en beroepservaring, en

— betrokken zijn bij het ontwerp van een nieuwe brug voor het passeren van minimaal 2 tot 2 rijstroken en/of een expresweg, en

Ontwerpers in 36 maanden moeten beroepservaring hebben bij het plannen van taken in verband met verkeersbruggen.

M/2.3. ten minste 1 deskundigen voor milieubeschermingdeskundigen, die:

297/2009. KORM. TOT WIJZIGING VAN BESLUIT NR. 89/1988 (XII.20.), Bijlage 21 bij Regeringsbesluit nr. 1 van 1.1 — op een expertisegebied 1.4, het recht van de deskundige op een niveau van opleiding en beroepservaring, vereist overeenkomstig bijlage 2 bij het regeringsbesluit; en

— heeft deelgenomen aan de opstelling en goedkeuring van de milieueffectbeoordelingsdocumentatie voor een nieuwe of bestaande 1 x 20 rijstrook fysieke weg en/of expresweg met een totale lengte van ten minste 2 km en een lengte van ten minste 2 km, en

36 maanden op het gebied van de milieueffectrapportage die wordt uitgevoerd voor het hoofdreisdoel en/of het expresreisproject.

De in het geval van een beroepsbeoefenaar vereiste beroepservaring wordt berekend vanaf de datum van voltooiing van het getuigschrift van het hoger onderwijs.

Een beroepsbeoefenaar kan voor verschillende functies worden aangewezen en dezelfde persoon kan in beide reeksen dezelfde positie worden aangeboden. De bepalingen van punt 65 (6) zijn van overeenkomstige toepassing.

Bewijs van gelijkwaardigheid (ook rekening houdend met de bepalingen van Wet C van 2001 inzake de erkenning van buitenlandse certificaten en diploma’s) in de inschrijving is een verplichting en verantwoordelijkheid van de inschrijver.

Indien de aangeboden professional op het moment van de inschrijving in het register van advocaten is ingeschreven en in het curriculum vitae van het inschrijvingsnummer van de Hongaarse kamer wordt vermeld, wordt de vereiste volgorde of beroepservaring gerechtvaardigd door het geldige recht, dat wil zeggen dat het niet nodig is enig ander bewijs van de orde in te dienen.

Wegens beperking van de ruimte: VI.3) (15)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

266/2013. (VII.II.11) Besluit 297/2009 van de regering. (XII. 21.)

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Voor de delen 1 tot en met 2:

Garantie inzake prestatiegarantie (5 % -5 % van de nettoarchitectenvergoeding, Wet inzake overheidsopdrachten) 134 (1) — (4). Garantieperiode: 36 maanden. Boetes voor vertraging: een boete van 0,5 % per kalenderdag (max.: 15 % van de nettovergoeding voor de (gedeeltelijke) uitvoering. De aanbestedende dienst betaalt geen voorschot. Niet-uitvoering van de sanctie: 15 % op basis van de nettobijdrage van de ontwerper voor de (aandeel) prestaties. Boete: 20 % van de nettohonoraria van architecten. HUF Het contract met binnenlandse financiering (CCP). type financiering: postfinanciering. Wetgeving betreffende de prestaties van de diensten, met name: Overheidsopdrachten 135 § (1) — (5) — (6) — Ptk. 6: 130 Art. 1 (1) — (2) Wet CLC van 2017 Wet CXXVII van 2007

De opdracht is een ondeelbare dienst. De Wet inzake overheidsopdrachten 27/A.

Gedetailleerde informatie in de aanbestedingsdocumenten.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

De opening van de inschrijvingen is de beschikking van de EKR. 15 Artikel en de Wet inzake overheidsopdrachten 68 Artikel 10 is van toepassing.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening van de inschrijvingen is de beschikking van de EKR. 15 Artikel en de Wet inzake overheidsopdrachten 68 Artikel 10 is van toepassing.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1 Documenten zijn beschikbaar om toegang te krijgen tot de Wet inzake overheidsopdrachten. 39 Op grond van artikel 2 (1), onbeperkt en volledig, gratis, https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap per e-mail, de datum waarop de termijn voor de indiening van inschrijvingen verstrijkt.

2 Beoordelingscriteria voor beide onderdelen: Intermediaire instantie LF De economisch voordeligste inschrijving overeenkomstig afdeling 76 (2) (c). Aanbestedende dienst op basis van de richtsnoeren van de Public Procurement Authority (Bulletin 2019/106, 2019.06.04) Kwaliteitscriterium 1-3: zij beoordeelt de scores in de vorm van een enkelvoudige verhouding tussen 0,00 en 10,00, wat het criterium „prijs” betreft. Het meest gunstige niveau voor kwaliteitscriteria voor de periode 1-3 is 36 maanden.

3 Uiterlijk bij het sluiten van het contract bepalen zij dat de volgende geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten:

— deel 1 — ten minste 200 miljoen HUF per jaar en 100 miljoen HUF per schadegeval

— deel 2 — ten minste 200 miljoen HUF per jaar en 100 miljoen HUF per schadegeval

4 De voorwaarden voor het sluiten van een contract voor beide delen zijn:

M/2.1.: Recht van „CEG”

M/2.2.: Aanspraak „HT”

M/2.3.: Subsidiabiliteit „SZKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4”

Vermeld in de documentatie.

5 De aanbieding is niet onderworpen aan de indiening van een inschrijvingsgarantie.

6 Zij zijn uitgesloten van de wet inzake overheidsopdrachten. 35 De oprichting van een projectbedrijf in het kader van sectie 2 (8).

7 De lijst van documenten die in het kader van de inschrijving moeten worden ingediend en de gedetailleerde specificaties van de inschrijving worden in het bestek opgenomen.

8 (IV) (IV) (2.6)) Het 2-maandenvoorschrift is bindend voor de Wet inzake overheidsopdrachten. 81 60 dagen overeenkomstig punt 4 (11). Het proces is in het proces geïntegreerd.

9 Ontbrekende informatie invullen in de Wet inzake overheidsopdrachten. Artikel 71 bepaalt dat AT, om het tekort te verhelpen, een exploitant is die niet eerder in de aanbesteding is opgenomen en de exploitant bij de procedure betrokken is, en dat er, in het licht van deze marktdeelnemer, slechts één extra levering van ontbrekende documenten plaatsvindt. (art. 71 (6))

10 De subclausules en certificaten zijn met betrekking tot de officiële lijsten van erkende leveranciers strenger vastgesteld.

11 Toe te passen op beide onderdelen van de Wet inzake overheidsopdrachten. Artikel 75, lid 2, onder e).

12 Uitbesteding: Zijn niet verplicht de informatie in het aanbod aan te geven overeenkomstig artikel 66 (6) van de Wet inzake overheidsopdrachten.

13 De ZT moet in het document ter ondersteuning van de verpanding in het afleesvenster de netto biedprijs zodanig specificeren dat de waarde van de (activa) auteursrechten die op basis van het ontwerpcontract worden overgedragen, in de ontwerpvergoeding is opgenomen.

14 257/2018. KORM. TOT WIJZIGING VAN BESLUIT NR. 89/1988 (XII.20.), 18) Regeringsbesluit nr. 21. Gegevens als bedoeld in punt 3 (10): Dr. Balázs Kiss, 01037.

15 III.1.3) Minimumeisen blijven gelden: De beroepservaring die vereist is om het vereiste recht te verkrijgen, wordt gestaafd door een expliciete verklaring van de beroepsbeoefenaar, zonder dat een werkzaamheid moet worden overgelegd die een aantoonbare ervaring voor de verkrijging van dat recht kan verkrijgen.

„Road” is „land” en „lokale weg” op het grondgebied van HONGARIJE: „nationale weg” en „lokale weg”: 19/1994. (v. 31.) KHVM-besluit nr. 2. Afdelingen (1) — (2), met uitzondering van 2. Wegen in de zin van artikel 2 (2) (d).

Een projectleider is een professional die het projectplanningsproject organisatorisch beheert en het werk van de gespecialiseerde ontwerpers, andere achtergronden en het contact met de consortiumleider coördineert in geval van lidmaatschap van een consortium.

19/1994 over het beheer van de openbare wegen in het kader van de autoweg. (V.31.) van het Ministerie van Vervoer, Telecommunicatie en Waterbeheer, Sectie 2 (1) (a) van het Besluit.

Voor de hoofdweg: 19/1994 over het beheer van de openbare wegen. (V.31.) verwijst naar artikel 2, lid 1, onder b), van het Besluit van het ministerie van Plattelandsontwikkeling.

In het kader van het onderzoeksplan is het op basis van punt 1.14.5 van de technische specificatie over de weg opgestelde „e-UT 03.01.11 Public Roads Planning” (KTS-plan) opgesteld.

Milieueffectbeoordeling overeenkomstig Regeringsbesluit 314/2005 (XII.25) Een beoordeling van de resultaten van de overeenkomstig bijlage II (6) uitgevoerde milieueffectbeoordeling te lezen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De Wet inzake overheidsopdrachten 148 Overeenkomstig punt 4 (3) — (4).

De voorwaarden van punt III.1.1 blijven gelden:

Vereisten voor registratie in beroeps- en ondernemingsregisters:

Voor de delen 1 tot en met 2:

Intermediaire instantie LF 65 Sectie 4 (1) (c) en 322/2015. (X.30) Regeringsbesluit nr. 8. Op grond van artikel 4, lid 1, van het besluit zal de aanbestedende dienst eisen dat de exploitanten worden opgenomen in de nationale kamer van ingenieurs voor bouwwerken (Hongaarse kamer van ingenieurs) of, voor niet in Hongarije gevestigde exploitanten, worden geregistreerd in het land van vestiging of zijn geregistreerd in het land van vestiging of met het vereiste lidmaatschap van de orde van advocaten in het land van vestiging.

Demonstratiemiddel: Voor de delen 1 tot en met 2:

In het kader van een voorlopig certificaat aanvaardt de aanbestedende dienst de verklaring van de inschrijvers in het UEA (EEKD IV). Deel α).

In het geval van een gezamenlijke inschrijving doen de gezamenlijke inschrijvers de verklaring toekomen als vertegenwoordiger van de ondernemer die de inschrijving indient.

De Wet inzake overheidsopdrachten 69 De Aanbestedingswet wordt gegund aan een inschrijver na een uitnodiging tot inschrijving op grond van sectie 2 (4) — (7). 65 Afdeling 4 (1) (c) en FR 26 Overeenkomstig paragraaf 2 (3) moet u het bewijs bijvoegen dat zij op de lijst van de relevante nationale kamer van ingenieurs (Hongaarse kamer van ingenieurs) staan ten aanzien van het onderwerp van de ontwerpdienst. REGERINGSBESLUIT 322/2015 (X.30.) Korm 8 Op grond van artikel 10, lid 2, eist de aanbestedende dienst dat de niet in Hongarije gevestigde exploitant uiterlijk op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst bij de Hongaarse kamer van ingenieurs is geregistreerd.

Ik vergroot de bekendheid van de Wet inzake overheidsopdrachten. 64 Afdeling 65. Section 4 (7), (9) en (11), Regeringsbesluit 24 Section 4 (1) van wet LXXXVI van 2007.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/10/2019