Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 520384-2022

23/09/2022    S184

Danmark-Viborg: Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed

2022/S 184-520384

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sct. Jørgen
CVR-nummer: 45724719
Postadresse: Brovej 18
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hasselager
E-mail: laha@bsjviborg.dk
Telefon: +45 29748974
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bsjviborg.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bsjviborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/eab8368c-98bb-4215-ac1c-e418c0beab01
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bsjviborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/eab8368c-98bb-4215-ac1c-e418c0beab01
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Flytteududbud, Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 8, Ellekonbakken

II.1.2)Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører flytning af indbo for Boligselskabet Sct. Jørgens afd. 8 Ellekonebakken.

Flytningerne sker som led i genhusning af afdelingens beboere, i forbindelse med gennemførelsen af en helhedsplan for afdelingen.

Opgaven omfatter ca. 434 boliger. Den udbudte opgave omhandler de lejligheder, hvor beboerne på grund af renoveringen skal fraflytte lejlighederne til genhusningslejligheder, og hvor beboerne skal flytte fra genhusningslejligheder til de færdigrenoverede lejligheder. Det vides ikke præcist, hvor mange lejligheder der skal fraflyttes eller hvor mange lejligheder skal tilbageflyttes. Det forventes at ca. 80 % af de omfattende boliger skal flyttes, men flytningens endelige omfang afhænger af ordregivers bestilling i kontraktperioden.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Firkløvervej, Guldstjernevej, Ellekonebakken, Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Flyttefirmaet skal i forbindelse med flytningen varetage

• Udflytning af beboernes indbo til genhusningslejlighed og til eventuel opmagasinering

• Tilbageflytning af beboernes indbo fra genhusningslejlighed og fra eventuel opmagasinering.

• Levering af flyttekasser.

• Flyttefirmaet skal levere et depot af flyttekasser til viceværten, så beboerne har mulighed for at afhente flyttekasser i god tid forud flytningen.

• Flyttefirmaet skal 1-2 måneder før flytningen indkalde til og afvikle flytteplanlægningsmøde og besigtigelse hos beboerne, hvor flytteomfang, flyttedato og tid m.v. aftales.

• Flyttefirma skal indkalde beboer skriftligt til den aftale flyttedato

• Flyttefirmaet vil forud flytning pr. mail modtage orientering om hvilke lejligheder der skal fraflyttes, kontaktoplysninger og hvor de skal flyttes til. Flytteformaet skal returnere mailen med angivelse af de med beboerne aftalte flyttetidspunkt for de enkelte lejligheder. Hvorefter Ordregives genhusningskonsulent godkender tidspunktet.

• Flyttefirmaet skal varetage kontakten med beboeren og forsikringsselskabet i forbindelse med eventuelle forsikringssager.

• Udarbejde vejledning og information til beboerne.

• I nødvendigt omfang foretages individuel koordinering og vejledning af beboerne.

• Kommunikation og samarbejde med ordregivers genhusningskonsulent.

• Flyttefirmaets projektleder skal deltage i ét opstartsmøde med ordregiver og derudover afholdes statusmøder hver tredje måned. Herudover afvikles møder efter behov, som kan afholdes pr. telefon eller teams.

Det forudsætter at beboerne selv forestår:

- Nedpakning/udpakning i flyttekasser

- Demontering/samling af møbler

- Nedtagning/opsætning af inventar på vægge og lofter herunder gardiner og lamper

- Bortskaffelse af flytteaffald

I et begrænset omfang kan der være brug for at flyttefirmaet skal forestå en eller flere af de ovenfor stående opgaver. Flyttefirmaet skal derfor angive en timesats for tilkøb af ovenstående ydelser.

Det forventes at flytningen følger genhusningsplanen som er vedlagt udbudsmaterialet og at flytningen vil ske løbende over de næste 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver herunder erfaring med:

- flytning af indbo af et lignende antal boliger og fra lignede bolig som etagebebyggelse

- håndtering af kontakt med de beboere, som skal have flyttet

- håndtering af og planlægning af flytning i etaper og i samarbejde med en genhusningskonsulent

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger gøres opmærksom på, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul iht. ILO Konventionen nr. 94 om, at de medarbejdere, som udfører den pågældende flytteopgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i lokalområdet. Samt en klausul for overholdelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'en under Del IV, pkt. B, angive følgende oplysninger for de seneste tre afsluttede regnskabsår:

• Omsætning

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Omsætning skal angives under årsomsætning.

Der henvises yderligere til udbudsbetingelserne

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, stilles følgende mindstekrav:

• Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst kr. 3 mio.

Der henvises yderligere til udbudsbetingelserne

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgningen som uploades på udbudsportalen Ajour skal indeholde:

1.Beskrivelse af ansøger på firmaniveau

I PDF-Format på max. 2 sider. I beskrivelsen skal anføres oplysninger om ansøger.

2. Udfyldt ESPD

Følgende punkter skal udfyldes i ESPD’en:

2.1

ESPD, Del II, pkt. A-C (oplysninger om den økonomiske aktør)

Her angives oplysninger om (A) den økonomiske aktør, (B) oplysninger om den økonomiske aktørs repræ-sentanter og (C) oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

2.2.

ESPD, Del III, pkt. A-C (udelukkelsesgrunde)

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én el-ler flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive, hvorvidt dette er tilfældet.

ESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

2.3

ESPD, Del IV, pkt. B-C (udvælgelseskriterier):

2.3.1.

ESPD, Del IV, pkt. B Økonomisk og finansiel formåen (Økonomiske nøgletal) - der henvises til III.1.2. Økonomisk og finansiel kapacitet

2.3.2

ESPD, Del IV, pkt. C Teknisk og faglig formåen (Referencer)

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen angive maksimum samlet 3 referencer (antal inkl. referencer fra evt. underleverandører, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på), der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring fra lignende opgaver.

Nedenstående oplysninger bedes for hver reference angives i ESPD, Del IV, afsnit C, eller i særskilte referenceark;

• Kunde, Ordregiver

• Udførelsesperiode

• Ansøgers ydelse og ansvar i projektet.

• Samlet opgavesum

• Projektbeskrivelse med angivelse og præcisering af relevans, herunder opgavens karakter, antal af flyttede boliger m.m.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af den enkelte references relevans.

Grundet ESPD’ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referen-cer, accepteres det, at ansøger supplerer beskrivelsen med referencerne angivet i ESPD, med selvstændige referenceark. Det accepters henset hertil, at der alene indsættes en meget kortfattet beskrivelse af referencerne i ESPD’en, hvilken kan være i form af en projekttitel. Der gøres opmærksom på, at der skal være en tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’en og den supplerende beskrivelse i selvstændigt ark/bilag.

- Referencerne må max være 3 år gamle regnet fra opgavens afslutning

- Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).

2.4

ESPD, Del VI (afsluttende erklæringer)

3. Evt. støtteerklæring

4. Evt. Referenceblade

Der henvises yderligere til udbudsbetingelserne

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal overholde følgende mindstekrav:

• Ansøger skal aflevere mindst én reference der dokumenterer erfaring med et flytteomfang på minimum 100 flytninger i én opgave.

Vedlægger ansøger samlet flere end 3 referencer, vil det være de første 3 referencer, angivet i ESPD, Del IV, pkt. C, eller på særskilte referenceark, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har an-givet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 3" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først.

Der henvises yderligere til udbudsbetingelserne

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Flytningens endelige omfang afhænger af ordregivers bestilling i kontraktperioden.

Ordregiver kan til enhver tid udskyde eller afbestille opgaven helt eller delvist.

Leverandøren har ikke krav på erstatning ved udskydelse og afbestilling.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/10/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://bsjviborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/eab8368c-98bb-4215-ac1c-e418c0beab01

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022