We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 520460-2021

13/10/2021    S199

Poland-Jaworzno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 199-520460

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Postal address: ul.św.Wojciecha 34
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Telephone: +48 323186014
Fax: +48 323186048
Internet address(es):
Main address: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Jaworzno
Postal address: Świętego Wojciecha 34
Town: Jaworzno
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
Telephone: +48 323186000/14/88
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Fax: +48 323186048
NUTS code: PL22 Śląskie
Internet address(es):
Main address: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Reference number: ZZP/ZU/D/37/2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

1. Celem zadania jest odbiór, transport i bieżące zagospodarowywanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805) z Oczyszczalni Ścieków Jeleń-Dąb w Jaworznie. Stacja odwadniania jest przygotowana pod wywóz osadu samochodami samowyładowczymi lub naczepą-wywrotką o pojemności 24 tony. Wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie osadów w dopuszczonym przez prawo procesie R10 i R3 unieszkodliwiania /odzysku dla odpadu 19 08 05, pod warunkiem posiadania stosownych zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy. Należy niezwłocznie informować o zmianach w posiadanych pozwoleniach.

2. Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu

i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie odbierał 8000 Mg osadów w okresie zimowym uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie lub w pozostałym okresie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Pozostała część zamówienia tj. 12000 Mg osadu będzie podlegać rolniczemu wykorzystaniu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach. Podana ilość jest szacunkową ilością maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany zlecić wywozu całej maksymalnej ilości osadu. Minimalny zakres świadczenia Wykonawczy Zamawiający określa na 16 000 Mg wartości Przedmiotu umowy (11 000 Mg R10 i 5 000 Mg R3). Wykonawca zaakceptuje, że w przypadku wywiezienia mniejszej ilości osadu niż podana w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna wielkość, Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega, że wywóz i rolniczy odzysk komunalnych osadów ściekowych będzie odbywał się od marca do listopada, a w miesiącach grudzień – luty Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odzysk metodą R3 zgodną z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków klimatycznych w miesiącach grudzień - luty (dodatnie temperatury, brak zmarzlin i pokrywy śnieżnej) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całego zamówienia w oparciu o proces R10 zgodnie z art.96 ust.1.

W okresie marzec – listopad w przypadkach uniemożliwiających Wykonawcy odzysk osadów w procesie R10 (np. długoterminowe opady deszczu), Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych w procesie R3. Należy o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego, który będzie miał prawo do przeprowadzenia oględzin działki wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące.:

1) zdolności do występowania w o obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający określa następujące warunki :

a) w przypadku wykorzystania osadów ściekowych metodą odzysku R3 - aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu 190805, wydaną zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, ważną przez cały okres obowiązywania umowy,

b) w przypadku wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych metodą odzysku R3 i R10 – oświadczenie- Wykonawcy o dokonaniu wpisu na podstawie art. 49 ust.1 Ustawy o odpadach – do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w zakresie wprowadzania transportu odpadów o kodzie 19 08 05 oraz podanie indywidualnego numeru rejestrowego (wpis kodów odpadów w systemie BDO w dziale VII)

c) w przypadku wykorzystania osadów ściekowych metodą odzysku R3 - aktualną decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych 19 08 05 polegające na odzysku w procesie R3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki w postępowaniu co zostało szczegółowo opisane w pkt 5 IDW

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa ww warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie wiedzy i doświadczenia :

Wykonawca powinien, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie :

Dla procesu odzysku R10:

— wykonać lub wykonywać (do upływu terminu składania ofert) należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na załadunku, dziennym wywozie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z zastosowaniem procesu odzysku i recyklingu R10 (z wykluczeniem wykorzystania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne), w ilości nie mniejszej niż 6000 Mg/rok, z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (odbiorców ) na rzecz których usługa została wykonana.

Dla procesu odzysku R3:

— wykonać lub wykonywać (do upływu terminu składania ofert) należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na załadunku, dziennym wywozie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z zastosowaniem procesu odzysku i recyklingu R3 w ilości nie mniejszej niż 4000 Mg/rok, z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (odbiorców ) na rzecz których usługa została wykonana.

Wykonawca może przedłożyć jedną referencję dla obu procesów lub oddzielnie dla każdego z procesów.

Ocena spełnienia warunku określonego w w/w punkcie zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 4 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki powyższe będą oceniane łącznie.

W zakresie potencjału technicznego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującym potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia: tj.

a) Samochodami ciężarowymi samowyładowczymi lub ciągnikami siodłowymi

z naczepami o sumarycznej ładowności co najmniej 75 Mg, zapewniającymi ciągły odbiór osadów, umożliwiającymi transport osadów zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach oraz Ustawy Prawo o ochronie środowiska.

b) Pojazdami, kontenerowymi lub naczepami wyposażonymi w system lokalizacji lub monitoringu GPS(w przypadku R10) z bieżącym monitoringiem obecności kontenerów lub naczep na pojeździe, pozwalającym na ich stałą lokalizację przez Zamawiającego poprzez system on-line lub urządzenie rejestrujące na nośnikach multimedialnych.

c) Sprzętem do wprowadzenia osadu w grunt, tj.:

- ciągnikiem rolniczym z osprzętem do nawiezienia i zmieszania osadu w miejscu aplikacji,

- rozrzutnikiem do osadu,

- ładowarką.

Ocena spełnienia warunku określonego w w/w punkcie zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu sprzętu (załącznik nr 5 do SWZ).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

wadium : 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN),

zabezpieczenie : 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w II części SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2021
Local time: 11:30
Place:

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której

mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Poland
Internet address: www.wodociagi.jaworzno.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021