29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usługi - 520460-2021

13/10/2021    S199

Polska-Jaworzno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 199-520460

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.św.Wojciecha 34
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jakus
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Tel.: +48 323186014
Faks: +48 323186048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Jaworzno
Adres pocztowy: Świętego Wojciecha 34
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jakus
Tel.: +48 323186000/14/88
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Faks: +48 323186048
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Numer referencyjny: ZZP/ZU/D/37/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

1. Celem zadania jest odbiór, transport i bieżące zagospodarowywanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805) z Oczyszczalni Ścieków Jeleń-Dąb w Jaworznie. Stacja odwadniania jest przygotowana pod wywóz osadu samochodami samowyładowczymi lub naczepą-wywrotką o pojemności 24 tony. Wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie osadów w dopuszczonym przez prawo procesie R10 i R3 unieszkodliwiania /odzysku dla odpadu 19 08 05, pod warunkiem posiadania stosownych zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy. Należy niezwłocznie informować o zmianach w posiadanych pozwoleniach.

2. Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu

i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie odbierał 8000 Mg osadów w okresie zimowym uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie lub w pozostałym okresie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Pozostała część zamówienia tj. 12000 Mg osadu będzie podlegać rolniczemu wykorzystaniu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach. Podana ilość jest szacunkową ilością maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany zlecić wywozu całej maksymalnej ilości osadu. Minimalny zakres świadczenia Wykonawczy Zamawiający określa na 16 000 Mg wartości Przedmiotu umowy (11 000 Mg R10 i 5 000 Mg R3). Wykonawca zaakceptuje, że w przypadku wywiezienia mniejszej ilości osadu niż podana w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna wielkość, Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega, że wywóz i rolniczy odzysk komunalnych osadów ściekowych będzie odbywał się od marca do listopada, a w miesiącach grudzień – luty Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odzysk metodą R3 zgodną z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków klimatycznych w miesiącach grudzień - luty (dodatnie temperatury, brak zmarzlin i pokrywy śnieżnej) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całego zamówienia w oparciu o proces R10 zgodnie z art.96 ust.1.

W okresie marzec – listopad w przypadkach uniemożliwiających Wykonawcy odzysk osadów w procesie R10 (np. długoterminowe opady deszczu), Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych w procesie R3. Należy o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego, który będzie miał prawo do przeprowadzenia oględzin działki wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące.:

1) zdolności do występowania w o obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający określa następujące warunki :

a) w przypadku wykorzystania osadów ściekowych metodą odzysku R3 - aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu 190805, wydaną zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, ważną przez cały okres obowiązywania umowy,

b) w przypadku wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych metodą odzysku R3 i R10 – oświadczenie- Wykonawcy o dokonaniu wpisu na podstawie art. 49 ust.1 Ustawy o odpadach – do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w zakresie wprowadzania transportu odpadów o kodzie 19 08 05 oraz podanie indywidualnego numeru rejestrowego (wpis kodów odpadów w systemie BDO w dziale VII)

c) w przypadku wykorzystania osadów ściekowych metodą odzysku R3 - aktualną decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych 19 08 05 polegające na odzysku w procesie R3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki w postępowaniu co zostało szczegółowo opisane w pkt 5 IDW

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa ww warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie wiedzy i doświadczenia :

Wykonawca powinien, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie :

Dla procesu odzysku R10:

— wykonać lub wykonywać (do upływu terminu składania ofert) należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na załadunku, dziennym wywozie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z zastosowaniem procesu odzysku i recyklingu R10 (z wykluczeniem wykorzystania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne), w ilości nie mniejszej niż 6000 Mg/rok, z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (odbiorców ) na rzecz których usługa została wykonana.

Dla procesu odzysku R3:

— wykonać lub wykonywać (do upływu terminu składania ofert) należycie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na załadunku, dziennym wywozie i przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z zastosowaniem procesu odzysku i recyklingu R3 w ilości nie mniejszej niż 4000 Mg/rok, z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (odbiorców ) na rzecz których usługa została wykonana.

Wykonawca może przedłożyć jedną referencję dla obu procesów lub oddzielnie dla każdego z procesów.

Ocena spełnienia warunku określonego w w/w punkcie zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 4 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki powyższe będą oceniane łącznie.

W zakresie potencjału technicznego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującym potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia: tj.

a) Samochodami ciężarowymi samowyładowczymi lub ciągnikami siodłowymi

z naczepami o sumarycznej ładowności co najmniej 75 Mg, zapewniającymi ciągły odbiór osadów, umożliwiającymi transport osadów zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach oraz Ustawy Prawo o ochronie środowiska.

b) Pojazdami, kontenerowymi lub naczepami wyposażonymi w system lokalizacji lub monitoringu GPS(w przypadku R10) z bieżącym monitoringiem obecności kontenerów lub naczep na pojeździe, pozwalającym na ich stałą lokalizację przez Zamawiającego poprzez system on-line lub urządzenie rejestrujące na nośnikach multimedialnych.

c) Sprzętem do wprowadzenia osadu w grunt, tj.:

- ciągnikiem rolniczym z osprzętem do nawiezienia i zmieszania osadu w miejscu aplikacji,

- rozrzutnikiem do osadu,

- ładowarką.

Ocena spełnienia warunku określonego w w/w punkcie zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu sprzętu (załącznik nr 5 do SWZ).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

wadium : 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN),

zabezpieczenie : 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w II części SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której

mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.wodociagi.jaworzno.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021