Leveringen - 52050-2023

27/01/2023    S20

Frankrijk-Parijs: Elektrische voertuigen

2023/S 020-052050

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 017-047670)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA
Postadres: 4 rue Floréal
Plaats: PARIS
NUTS-code: FR France
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF SA DTEO DOA TPIT SGFI Smartside - 4, Rue Floréal - Emmanuelle Soussi
E-mail: emmanuelle-em.soussi@edf.fr
Telefoon: +33 630177759
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha2.edf.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture Véhicules Electriques Segment e-VU3.1 et e-VU3.1’ « Grands Fourgons Poids lourds permis B »

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144900 Elektrische voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et aménagement de véhicules à motorisation électrique de type grands fourgons / poids lourds pouvant être conduits avec un permis B pour les besoins du Groupe EDF (EDF SA et ses Filiales).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 017-047670

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/01/2023
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 17/02/2023
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: