TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 52055-2022

31/01/2022    S21

Polska-Warszawa: Rękawice jednorazowe

2022/S 021-052055

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-018067)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Siedlecka-Przybyszewska
E-mail: a.siedlecka@zzpprzymz.pl
Tel.: +48 729054666
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawiczek jednorazowych; Postępowanie znak: ZZP-178/21

Numer referencyjny: ZZP-178/21
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH NITRYLOWYCH

Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w SWZ oraz w Projekcie Postanowień Umowy (PPU)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-018067

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Powinno być:
Data: 03/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: