Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 520573-2021

Kompaktansicht anzeigen

13/10/2021    S199

Polen-Kutno: Rettungs- und Notfallausrüstung

2021/S 199-520573

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Postanschrift: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Ort: Kutno
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mjr Jcek GAJEWSKI
E-Mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261430316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 3. Regionalna Baza Logistyczna
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
99-300 Kutno

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych (tśm) do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego, pochodzących z produkcji roku 2020/2021 (z wyjątkiem tśm stanowiących przedmiot części zamówienia 6, dla których datę produkcji określono na rok 2021), w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 części, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wojskowego, w tym jego części, komponentów i wyposażenia, którego Zamawiający nie może opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, jednoznacznie i wyczerpująco, przez określenie dostatecznie precyzyjnych parametrów technicznych czy jakościowych, dlatego wskazuje się w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oznaczenia wyrobów (typ/Part Number/NSN) wraz z informacją o typie sprzętu, którego są częścią, komponentem lub wyposażeniem, z jednoczesnym dopuszczeniem składania ofert równoważnych.
5. W celu spełnienia wymogu wynikającego z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że kryterium służącym ocenie równoważności będzie dopuszczenie oferowanego wyrobu równoważnego do stosowania na określonych typach sprzętu będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
6. Wykonawca oferując wyroby równoważne zobowiązany jest wskazać w rubryce 9 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w poszczególnych częściach zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne, ich nazwy, typy i numery katalogowe.
7. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale IV, potwierdzających że proponowane rozwiązanie równoważne spełnia wymóg określony w pkt 5.
8. Oferowane wyroby winny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ.
9. Warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
10. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego może dodatkowo zlecić dostawę tśm w asortymencie oraz maksymalnych ilościach określonych w załączniku nr 1 do SWZ. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz asortymencie i jego ilości podlegającym dostawie Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie najpóźniej w terminie do 30.9.2021.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung

II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 298250.00 PLN
ohne MwSt

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
74/2021
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 092-239926 vom 12.5.2021

Sonstige frühere Bekanntmachungen

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 179-467263 vom 15.9.2021

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr: 9 Los-Nr: 11 - Bezeichnung: Opóźniacz czasowy (do mechanizmów rozłącznych M-1/M-2), Platforma desantowa
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
29.9.2021
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Avitec Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Wincentego Pola 35A
Ort: Jelenia Góra
Postleitzahl: 58-500
Land: Polen

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 252813.00 PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 298250.00 PLN
ohne MwSt
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
8.10.2021