Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 520741-2021

14/10/2021    S200

România-București: Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul

2021/S 200-520741

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4267117
Adresă: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
Persoană de contact: Tinel Speranțiu TICU - p. Director General Direcția Generală Achiziții Publice; Andreea Denisa PĂSĂRIN - Consilier DGAP
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 0213055530
Fax: +40 0213055587
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129090
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU „Servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor ecologice mobile în Municipiul București”

Număr de referinţă: 2021/27
II.1.2)Cod CPV principal
90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de ”Servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor ecologice mobile în Municipiul București”, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 20 zile, iar Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări cu 12 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 493 972.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50760000 Repararea şi întreţinerea toaletelor publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Municipiul Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În conformitate cu prevederile art. 3, alin .(1) - lit. m), al. (2), al. (3) și art. 5 pct. 3 - lit. g) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2, art. 3 și art. 8 lit. a) și lit. b) din Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr.30/2001 privind amplasarea pe domeniul public a toaletelor ecologice, Primăria Municipiului București derulează în prezent un acordul-cadru de prestări servicii, respectiv un contract subsecvent aferent acordului-cadru, având ca obiect “Închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor ecologice mobile”.

Toaletele ecologice mobile sunt amplasate pe domeniul public, permanent - în zone cu aflux mare de populație precum parcuri și grădini publice, cimitire, biserici ş.a., și temporar - la evenimente organizate de către/sub patronajul Primăriei Municipiului București sau de către organismele prestatoare de servicii publice de interes local ale Municipiului București, alte instituții precum Patriarhia Română, Jandarmerie, etc. De asemenea, sunt amplasate suplimentar toalete ecologice mobile în apropierea corturilor anti caniculă amenajate pe perioada verii.

Toaletele automate racordabile sunt amplasate doar în locații unde sunt îndeplinite simultan mai multe condiții: acces la energie electrică, alimentare cu apă potabilă, canalizare, trafic pietonal intens. În perimetrul unde sunt amplasate toaletele automate sunt amenajate spații verzi sau alei de acces pentru cetățeni, astfel încât acestea să se încadreze în ansamblul peisagistic al zonei.

Menționăm că demararea procedurii în vederea unui Acord – cadru de servicii de închiriere, amplasare și întreținere a toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor ecologice mobile în Municipiul București este necesară în vederea asigurării continuității acestui serviciu public important pentru îmbunătățirea nivelului de confort și civilizație al cetățenilor Municipiului București, a protecției și conservării mediului înconjurător și sănătății populației.

Estimarea cantităților minime și maxime pentru închirierea, amplasarea și întreținerea a toaletelor automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate, precum și a toaletelor ecologice mobile în Municipiul București.

a) Estimarea cantității minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 17 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate

- 1 toaletă automată racordabilă la rețeaua de canalizare și electricitate pentru persoanele cu dizabilități

- 64 toalete ecologice mobile

- 46 toalete ecologice mobile pentru persoanele cu dizabilități

b) Estimarea cantității minime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 17 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate

- 1 toaletă automată racordabilă la rețeaua de canalizare și electricitate pentru persoanele cu dizabilități

- 64 toalete ecologice mobile

- 46 toalete ecologice mobile pentru persoanele cu dizabilități

c) Estimarea cantității maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de:

- 20 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate

- 2 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate pentru persoanele cu dizabilități

- 65 toalete ecologice mobile

- 47 toalete ecologice mobile pentru persoanele cu dizabilități

d) Estimarea cantității maxime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru este de:

- 40 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate

- 4 toalete automate racordabile la rețeaua de canalizare și electricitate pentru persoanele cu dizabilități

- 130 toalete ecologice mobile

- 94 toalete ecologice mobile pentru persoanele cu dizabilități

Pe durata întregului acord-cadru vor putea fi atribuite minim 2 contracte subsecvente, respectiv maxim 4 contracte subsecvente.

Perioada de executare a acordului – cadru este 2 (doi) ani, respectiv 24 luni, minim 2 (două) contracte subsecvente, maxim 4 (patru) contracte subsecvente cu o frecvență de atribuire a contractelor subsecvente: maxim 2 contracte subsecvente/an.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de: 2.466.920 lei, fără TVA;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de :5.421.202 lei, fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Orice operator care a depus oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute de Art. 59 și 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nicușor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului București;

Emanuela JUGUREANU - Director General - Direcția Generală Economică;

Ion FLOREA - Director Executiv - Direcția Financiar Contabilitate;

Tinel Speranțiu TICU - p. Director General – Direcția Generală Achiziții Publice;

Adrian IORDACHE - Director Executiv - Direcția Juridic;

Daniel ISTRATE - DIRECTOR - Direcția Generală Servicii Publice.

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Certificatele și cazierele vor fi prezentate în copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice străine - în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Orice operator economic care a depus oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț, nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 ( Formular nr. 3 din Secțiunea Formulare ), se va prezenta de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

În cazul în care oferta clasată pe primul loc este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele menționate mai sus pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor. Documentele justificative trebuie depuse și de ofertantul asociat/subcontractant/terț susținător.

NOTĂ: Operatorii economici care dețin și sedii secundare vor prezenta documente din care să reiasă neîncadrarea în art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorare, conform art. 178 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința 1:

CERTIFICAT CONSTATATOR, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții vor prezenta copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul ” valabil la data limită a depunerii ofertelor din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire.

Ofertanții străini vor prezenta documente care să dovedească o formă de înregistrare/atestare sau apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul desfășoară activități similare celor ce fac obiectul prezentei achiziții, în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea ’’conform cu originalul’’ însoțite de traducerea autorizată /legalizată a acestora în limba română.

Cerința 2:

Autorizație de mediu pentru pentru activitatea de colectare prin vidanjare ape uzate

Modalitatea de îndeplinire:

Solicitată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului Ministerului Mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare

Prin obținerea Autorizației de Mediu se impun cerințe menite să preîntâmpine afectarea factorilor de mediu, având în vedere faptul prin natura lui această activitate are implicații majore asupra mediului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerința 1: Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 (trei) ani (2020, 2019, 2018) să fie de minim 3.794.841 lei.Cerința 2: Ofertantul trebuie să demonstreze că la momentul semnării contractului, are sau va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credite confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow minim 3 (trei) luni de derulare a contractului, în valoare de 1.355.300 lei pentru o perioadă de 12 luni. (raportată la valoarea celui mai mare subsecvent)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerința 1: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către autoritatea contractanta.Solicitarea cifrei de afaceri medie anuale pe ultimii trei ani respectă dispozițiile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016.Valoarea cifrei de afaceri s-a stabilit la minim 3.794.841 lei (cca. 70% din valoarea maximă a unui contract subsecvent), întrucât este considerat ca fiind suficient pentru îndeplinirea în bune condiții a serviciilor ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Se va prezenta bilanț contabil/extras de bilanț/raport de audit/raport al cenzorilor, documente din care să rezulte cifra de afaceri(în lei) pe ultimii 3 ani pentru care există exercițiu financiar încheiat în copie lizibilă cu mențiunea ”Conform cu originalul”.Pentru calculul echivalenței leu-altă monedă valutară se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an calendaristic în parte.Cerința 2: Prin solicitarea disponibilităților bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow pentru o perioada de 3 luni, autoritatea contractantă dorește să se asigure ca operatorul economic are capacitatea de a susține din punct de vedere financiar derularea contractului pentru durata stabilită.Necesitatea, proporționalitatea și relevanța asigurării cash – flow pentru o perioada de 3 luni :Prima factura va fi emisă după prestarea serviciilor în prima lună (30 zile).Plata se va efectua după 60 de zile de la acceptarea facturilor, conform prevederilor modelului de contract. Astfel, ofertantul trebuie să facă dovada disponibilității bănești pentru desfășurarea activităților pe o perioadă de 30+60= 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere, când se încheie un ciclu pentru prestarea activității și efectuarea plății.Suma solicitată, pentru a nu fi considerată restrictivă, a fost calculată după formula: valoare estimată contract anual 5.421.202 lei/ 12 luni x perioada solicitată de autoritatea contractantă 3 luni = 1.355.300 lei.Ofertanții nerezidenți vor prezenta traducerea autorizată/legalizată în limba româna a documentelor solicitate mai sus.Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei valută comunicat de BNR.În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui/unor terț/terți, Autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea acordului cadru. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Terțul/ terții ce asigură susținerea economică-financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.Se va prezenta - Angajamentul ferm privind susținerea economică și financiară acordată de terțul susținător, în conformitate cu Formularul nr. 13 + Anexa 1 - din Secțiunea formulare a Documentației de Atribuire.Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerința 1: Experiența similară privind prestarea în ultimii 3 ani de servicii, similare obiectului acordului-cadru de achiziție publică/ lista principalelor servicii care au fost prestate în ultimii 3 ani.Cerința 2. INFORMATII DESPRE ASOCIERE - dacă este cazul - Se va completa Formularul 4 - din Secțiunea Formulare model „Acord de asociere". Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de înregistrare, va fi ștampilat și semnat. Oferta trebuie să cuprindă acordul de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și că liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului/acordului cadru.Cerința 3: INFORMAȚII PRIVIND TERȚII SUSȚINĂTORI - dacă este cazul- În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/ terți. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 și ale art. 48 din H.G. nr. 395/ 2016. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractantă doar ofertantului declarat câștigător. Terțul/ terți ce asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016.În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE și angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise de către terț/terți susținători din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat câștigător.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, în conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerința 1: Ofertantul va face dovada prestării în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) de servicii similare obiectului contractului în cadrul a minim un contract.Experiența similară poate fi demonstrată prin orice documente din care rezultă informațiile solicitate cum ar fi – copii ale contractelor prin care să se facă dovada că au fost furnizate servicii similare de complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul acordului. Din contractele prezentate trebuie să reiasă identitatea părților, serviciile furnizate, perioada de desfășurare – pentru contractele care probează experiența similară, documentele constatatoare/recomandări/procese verbale de recepție emise de beneficiarul serviciilor furnizate privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.Cerința 2: Operatorii economici asociați participanți la procedura de atribuire vor demonstra îndeplinirea cerințelor prin completarea DUAE cu informațiile aferente situației lor și transmise electronic cu semnătură electronică extinsă. Dacă oferta este declarată câștigătoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnării contractului/acordului cadru.Cerința 3: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta și angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise de către terț/terți susținători din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Se va prezenta Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Formularul 6+Anexa 1 din Secțiunea Formulare.Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta/completa distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/prestarea serviciilor, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a completa DUAE.De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat.În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta și acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, va prezenta, dacă este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita, anterior atribuirii contractului, la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Completarea DUAE se va face accesând “Documentația din cadrul Anunțului de Participare”.

2. Autoritatea contractanta are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în Documentația de Atribuire, respectiv "cel mai bun raport calitate-preț". Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor. Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

3. Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Achiziții Publice
Adresă: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050013
Țară: România
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055500
Fax: +40 213055587
Adresă internet: www.pmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021