Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 520756-2021

14/10/2021    S200

România-București: Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

2021/S 200-520756

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia de administrare a unitatilor de invatamant sector 4
Număr naţional de înregistrare: 38248861
Adresă: Strada: Metalurgiei, nr. 12-18
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041833
Țară: România
Persoană de contact: Ana Maria Mocăniță
E-mail: office@dgauis.ro
Telefon: +40 786883180
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.daui.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4
Adresă: Strada Niţu Vasile, serg., Nr. 50-54, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 041546
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Bucur
E-mail: office@dgitl4.ro
Telefon: +40 214606166
Fax: +40 214606167
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.dgitl4.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.dgitl4.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4
Adresă: Strada Metalurgiei, Nr. 12-18, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 041833
Țară: România
Persoană de contact: IOAN GAF DEAC
E-mail: dmu@ps4.ro
Telefon: +40 371536075
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
Adresă: Strada Olteniţei, Nr. 252-254, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 041334
Țară: România
Persoană de contact: Dragoș-Vasile Pelmuș
E-mail: achizitii@dgaspc4.ro
Telefon: +40 372715100
Fax: +40 372713885
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc4.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.dgaspc4.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresă: Strada Coşbuc George, poet, Nr. 6-16
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 040532
Țară: România
Persoană de contact: MIHAI BOTOAGA
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ps4.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.ps4.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 4
Adresă: Strada Straduintei, Nr. 1, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 041776
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Silvia Hrynczuk
E-mail: evidentapersoanes4@yahoo.com
Telefon: +40 0214600509
Fax: +40 0214600509
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA PIETE SI GESTIONARE ACTIVITATI COMERCIALE SECTOR 4
Adresă: Strada Giurgiului, Nr. 109A, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO România
Cod poștal: 040658
Țară: România
Persoană de contact: Ioan Dociu
E-mail: contactdap4@gmail.com
Telefon: +40 314370699
Fax: +40 314370698
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.daps4.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.daps4.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord Cadru privind asigurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul institutiilor publice de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4

Număr de referinţă: 38248861/2020/05
II.1.2)Cod CPV principal
90921000 Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura potentialilor ofertanti o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru avand ca obiect servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul institutiilor publice de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4.

In cadrul acestei proceduri, beneficiarii achizitiei si semnatarii acordului-cadru sunt mai multe autoritati contractante care, in baza art. 44 din Legea nr. 98/2016 realizeaza in comun prezenta achizitie, autoritatea contractanta care este mandatata sa organizeze prezenta procedura de atribuire ca lider de asociere fiind D.A.U.I. S4, si in continuare prin Autoritate Contractanta se va intelege oricare dintre autoritatile contractante beneficiare/semnatare ale acordului-cadru. Autoritatile contractante care se asociaza pentru realizarea prezentei achizitii in comun sunt:

Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4 - Lider de asociere,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 - Membru de asociere,

Directia de Mobilitate Urbana Sector 4 - Membru de asociere,

Sectorul 4 Al Municipiului Bucuresti - Membru de asociere,

Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale Sector 4 - Membru de asociere,

Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 - Membru de asociere.

Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 4 - Membru de asociere

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 4 435 545.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 463 803.86 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90923000 Servicii de deratizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sectorul 4 al Municipiului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Activitatile ce vor fi desfasurate in perioada de derulare a acordului cadru si parametrii minimi de derulare, se regasesc descrise la nivelul caietului de sarcini si constau in servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul institutiilor publice de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4.

Locatiile de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 in cadrul carora se vor derula serviciile sunt descrise la nivelul caietului de sarcini, parte integranta din documentele achizitiei.

DERATIZARE

U.M. : Mp

Cantitate maximă Contract Subsecvent: 69.500

Cantitate minimă: 363.515

Acord cadru Cantitate maximă: 1.454.060

Acord cadru: 5.816.240

DEZINSECŢIE

U.M. : Mp

Cantitate maximă Contract Subsecvent: 126.500

Cantitate minimă: 582.766

Acord cadru Cantitate maximă: 2.331.064

Acord cadru: 9.324.256

DEZINFECŢIE

U.M. : Mp

Cantitate maximă Contract Subsecvent: 76.500

Cantitate minimă: 382.998

Acord cadru Cantitate maximă: 765.996

Acord cadru: 3.066.984

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 875.426,65 lei

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic - Se va puncta capacitatea de mobilizare a ofertantului caracterizata prin intervalul de timp (ore) in care operatorul economic declara ca detine si va mentine pe toata perioada de derulare a acordului cadru resursele pentru a raspunde necesitatii autoritatii contractante in situatii de urgenta/criza. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 067-159665
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 131
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 131/08.06.2021 la AC 125/27.05.2021- DGAUIS (Dezinsectie)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 89 169.13 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 130
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 130/08.06.2021 la AC 125/27.05.2021- DGAUIS (Dezinfectie)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 436 997.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70507/06.10.2021
Titlu:

Contract Subsecvent nr. (2)/70507/06.10.2021 la AC 125/27.05.2021- DGITL (Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 898.49 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 898.49 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 132
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 132/08.06.2021 la AC 125/27.05.2021- DGAUIS (Deratizare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 339 328.04 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 43026
Titlu:

Contract Subsecvent nr. (1)/43026/03.06.2021 la AC 125/27.05.2021- DGITL (Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 898.49 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 56542
Titlu:

Contract subsecvent nr 56542/31.12.2020 - DGASPC (dezinsectie, dezinfectie, deratizare)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 175.84 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: (2)111478
Titlu:

Contract subsecvent nr (2)111478/28.12.2020 (dezinsectie, dezinfectie, deratizare) - DGITL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 214.56 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 144
Titlu:

Acord - cadru Privind asigurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cadrul instituțiilor publice de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GEMINI TRADE DDD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14335839
Adresă: Strada Racoviţă Emil, Nr. 34
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900364
Țară: România
E-mail: geminitrade_ddd@yahoo.com
Telefon: +40 241691610
Fax: +40 241691610
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 435 545.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 463 803.86 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 97218
Titlu:

Contract subsecvent nr (1) 97218/20.10.2020 (dezinsectie, dezinfectie, deratizare) - DGITL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 575.32 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 139
Titlu:

Contract subsecvent nr 1/139/07.10.2020 (dezinfectie) - DGEP

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 692.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 160
Titlu:

Contract subsecvent nr 160/16.10.2020 (deratizare) - DAUI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 94 979.65 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 149
Titlu:

Contract subsecvent nr 149/18.09.2020 (dezinsectie) - DAUI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 74 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 148
Titlu:

Contract subsecvent nr 148/18.09.2020 (dezinfectie) - DAUI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 74 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent nr 2/06.01.2021 (deratizare) - DAUI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 95 973.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent nr 1/06.01.2021 (dezinsectie) - DAUI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 74 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20
Titlu:

Contract subsecvent nr 20/28.01.2021- DAUI (dezinfectie)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL
Număr naţional de înregistrare: 29210566
Adresă: Strada Aleea Taifunului, Nr. 23, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 70000
Țară: România
E-mail: office@companiaddd.ro
Telefon: +40 724511838
Adresă internet: www.companiaddd.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 435 545.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 70 469.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 125
Titlu:

ACORD CADRU NR. 125/27.05.2021

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAL IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 4986244
Adresă: Strada Penes Curcanu, Nr. 8
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100510
Țară: România
E-mail: coralimpex@coralimpex.ro
Telefon: +40 244517610
Fax: +40 244517610
Adresă internet: www.coralimpex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 463 803.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 0.01 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021