Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 520757-2021

14/10/2021    S200

România-Iași: Închiriere de vehicule industriale cu şofer

2021/S 200-520757

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin D.R.D.P. Iasi, str. Gheorghe Asachi, nr. 19
Localitate: Iasi (Iasi)
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700481
Țară: România
Persoană de contact: Online in SEAP
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 232214430
Fax: +40 232214432
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdpiasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de inchiriere autoutilaje: Lot 1 – Inchiriere incarcator frontal; Lot 2 – Inchiriere cilindru compactor terasier picior oaie; Lot 3 – Inchiriere autovehicul transport raspanditor emulsie COMEBA

Număr de referinţă: 16054368/2021/27S/S1+S2
II.1.2)Cod CPV principal
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de inchiriere autoutilaje: Lot 1 – Inchiriere incarcator frontal; Lot 2 – Inchiriere cilindru compactor terasier picior oaie; Lot 3 – Inchiriere autovehicul transport raspanditor emulsie COMEBA, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Termenul limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 800 863.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Inchiriere cilindru compactor terasier picior oaie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
45500000 Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:

conform caiet de sarcini si contract subsecvent

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Închiriere autoutilaje utilaje in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau

un sistem dinamic de achizitii

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Inchiriere autovehicul transport raspanditor emulsie COMEBA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
45500000 Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:

conform caiet de sarcini si contract subsecvent

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Închiriere autoutilaje in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau

un sistem dinamic de achizitii

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Inchiriere incarcator frontal

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
45500000 Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO21 Nord-Est
Locul principal de executare:

conform caiet de sarcini si contract subsecvent

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de inchiriere autoutilajeServicii de inchiriere autoutilaje, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Sectiunea IV.1.3 - Informatii privind un acord-cadru sau

un sistem dinamic de achizitii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 078-199008
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 232
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – Inchiriere autovehicul transport raspanditor emulsie COMEBA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RAD-TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO 6617219
Adresă: Strada Izvoare, Nr. 1B
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600258
Țară: România
E-mail: office@boronea.ro
Telefon: +40 234510263
Fax: +40 234510263
Adresă internet: www.rad-trans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 219 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 195 418.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 233
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – Inchiriere cilindru compactor terasier picior oaie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RAD-TRANS
Număr naţional de înregistrare: RO 6617219
Adresă: Strada Izvoare, Nr. 1B
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600258
Țară: România
E-mail: office@boronea.ro
Telefon: +40 234510263
Fax: +40 234510263
Adresă internet: www.rad-trans.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 690 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 605 445.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresă: strada Gheorghe Asachi nr.19
Localitate: Iasi (Iasi)
Cod poștal: 700481
Țară: România
E-mail: drdpis@mail.dntis.ro
Telefon: +40 232214430
Fax: +40 232214432
Adresă internet: www.drdpiasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021