Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 520768-2021

14/10/2021    S200

România-Sibiu: Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

2021/S 200-520768

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 191-496105)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL SIBIU
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Strada: Magheru Gheorghe, general, nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță și asistență tehnică- elaborare documentații de atribuire, scrierea Cererii de finanțare și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții pentru 0biectiv de investiți: ”CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU”

Număr de referinţă: 4406223_2021_PAAPD1309421
II.1.2)Cod CPV principal
79418000 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al serviciilor îl constituie prestarea serviciilor de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție publică și asistență tehnica pentru evaluarea ofertelor și scrierea Cererii de finanțare și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții.

În vederea atingerii obiectivului general, serviciilor vor fi prestate în etape, corespunzătoare obiectivelor specifice după cum urmează:

1. Etapa 1 - Implementarea soluției de digitalizare a procesului de achiziții, elaborarea modelului IFC/BIM a obiectivului de investiții, Analiza instituțională, training UIP

2. Etapa 2 – Asistență tehnică în elaborarea Cererii de finanțare

3. Etapa 3 - Planificarea și pregătirea proceselor de achiziție publica - Elaborarea tuturor documentațiilor necesare inițierii procedurilor de licitație deschisa/procedura simplificata pentru contracte de servicii și lucrări.

4. Etapa 4 - Servicii de consultanta conform prevederilor Art. 2(6) din HG 395/2016.- auxiliare ptr. atribuire Contracte de furnizare/servicii/lucrări în vederea organizării procedurilor și atribuirea contractelor

5. Etapa 5 – Servicii de asistenta tehnica – experți cooptați evaluare oferte

Cele 5 etape sunt defalcate in activitățile principale in cadrul Caietului de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la Sec. I.3, respectiv 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 191-496105

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Sectiunea III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
În loc de:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfârșit servicii similare sau de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul prezentei achiziții, în unul sau maxim 3 contracte, având o valoare cumulată de minim 1.500.000,00 RON fără TVA (această valoare cuprinde numai partea prestată de operatorul economic în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractant și numai partea de servicii incadrata ca servicii similare).Note:1) Prin servicii similare se înțeleg servicii de consultanță în achiziții publice - servicii similare sau superioare din punctul de vedere al complexității si/sau scopului cu serviciile de consultanța din prezentul contract (achiziții publice-servicii auxiliare conform art 6 HG 395 și servicii de asistență tehnică – experți tehnici cooptați licitații deschise și servicii de digitalizare a procesului de achiziții in construcții)

A se citi:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfârșit servicii similare sau de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul prezentei achiziții, în unul sau maxim 3 contracte, având o valoare cumulată de minim 1.500.000,00 RON fără TVA (această valoare cuprinde numai partea prestată de operatorul economic în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractant și numai partea de servicii incadrata ca servicii similare).Note:Prin servicii similare se înțeleg servicii de consultanță în achiziții publice - servicii similare sau superioare din punctul de vedere al complexității si/sau scopului cu serviciile de consultanța din prezentul contract la nivelul a maxim 3 contracte din care la nivelul a cel putin unul sa se regasesca servicii de asistență tehnică – experți tehnici cooptați, respectiv servicii de digitalizare a procesului de achiziții in construcții

VII.2)Alte informații suplimentare:

Nu e cazul