Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 520775-2021

14/10/2021    S200

România-Târgu Mureș: Lucrări de instalaţii electrice

2021/S 200-520775

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 176-459525)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DELGAZ GRID S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO10976687
Adresă: Bulevardul Pandurilor nr. 42
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540049
Țară: România
Persoană de contact: Alexandra Cartu
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 747034721
Fax: +40 232405998
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://delgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari electrice de mentenanta si modernizari din incidente, in retele de distribuție de joasa si medie tensiune si in posturile de transformare ce apartin S.C. Delgaz Grid S.A. 16 loturi.

Număr de referinţă: 451,452,5069,5070,453,454,455,456,457,458+461,459+460,5071,5072,5073,463,462/RO10976687/2021
II.1.2)Cod CPV principal
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrari electrice de mentenanta si modernizari din incidente, in retele de distribuție de joasa si medie tensiune si in posturile de transformare ce apartin S.C. Delgaz Grid S.A. 16 loturi.

Obiectul achizitiei consta in executia lucrarilor, inclusiv furnizarea de catre operatorii economici a materialelor necesare executiei lucrarilor (altele decat cele puse la dispozitie de catre entitatea contractanta).

Valoarea estimata pentru alegerea procedurii de atribuire, respectiv pentru verificarea incadrarii in pragurile de publicitate de nivel European cf. art. 21 din Legea Nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale a fost calculata prin luarea in considerare si a valorii materialelor ce vor fi puse la dispozitie de entititatea contractanta.

In conformitate cu prevederile art.21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a achizitiei, pentru toate loturile, este de 307.927.341,50 lei fara TVA, compusa din:

- valoarea supusa achizitiei = 189.079.649,85 lei fara TVA, compusa din 183.319.649,85 lei fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei si 5.760.000,00 lei fara TVA, reprezentand valoarea cotei forfetare

- valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 47.787.535,92 lei fara TVA - nu se oferteaza

- optiunea de suplimentarea cu 30% care poate fi utilizata in anul III de derulare a Acordului Cadru.

Nota 1: Valoarea totala estimata supusa achizitiei este aferenta a 3 ani si include si optiunea de suplimentare cu 30% care poate fi utilizata in anul III de derulare a Acordului Cadru, in conditiile legii, conform prevederilor din INSTRUCŢIUNEA NR. 1 privind derularea și modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.

Nota 2: Oferta se va intocmi in baza cantitatilor estimate maxime a AC conform Anexelor puse la dispozitie de entitatea contractanta, respectiv Anexele 1.1, 1.2 si 2. fara a include optiunea de suplimentare de 30%.

Nota 3:

1. Cota forfetara reprezinta o suma fixă platita de Achizitor, lunar, pentru asigurarea disponibilitatii personalului, a utilajelor si a celorlalte mijloace implicate apartinand Executantului, pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre Achizitor, disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Suma acopera cheltuielile suplimentare ale Executantului pentru asigurarea interventiilor solicitate de catre Beneficiar in afara programului normal de lucru (respectiv in weekend sau sarbatori legale), precum si posibilele costuri ale Executantului, survenite in urma modificarilor activitatilor programate pentru executarea unor activitati cu caracter urgent.

Cota forfetara a fost calculata numai la valoarea maxima a acordului cadru. Valoarea acesteia este stabilita la suma de 360.000,00 lei/lot pentru intreaga valabilitate a Acordului cadru.

2. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

3. Evaluarea propunerilor financiare se va face prin raportare la valoarea estimata fara materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta, valoare mentionata la sectiunea II.1.5.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in conformitate cu art 173 din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 176-459525

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: III 1 2) Situatia economica si financiara: 1 ) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8,9
În loc de:

Cifra de afaceri medie anuala1. Nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuala – conf art. 188 alin (2) lit a) din Legea 99/2016Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2020, 2019, 2018 de cel puțin:Lot 1 = 5.237.786,70; Lot 2 = 5.207.241,60; Lot 3 = 7.512.939,74; Lot 4 = 11.494.268,88; Lot 5 = 6.001.188,48; Lot 6 = 14.067.804,58; Lot 7 = 6.495.405,80; Lot 8 = 10.241.018,34; Lot 9 = 7.810.818,64; Lot 10 = 9.600.544,30; Lot 11 = 14.726.916,68; Lot 12 = 2.723.626,24; Lot 13 = 3.371.589,00;Lot 14 = 4.205.233,50; Lot 15 = 6.418.195,52; Lot 16 = 7.329.412,30.

A se citi:

Cifra de afaceri medie anuala 1. Nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuala – conf art. 188 alin (2) lit a) din Legea 99/2016 Ofertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2020, 2019, 2018 de cel puțin: Lot 1 = 2.618.893,35; Lot 2 = 2.603.620,80; Lot 3 = 3.756.469,87; Lot 4 = 5.747.134,44; Lot 5 = 3.000.594,24; Lot 6 = 7.033.902,29; Lot 7 = 3.594.038,50; Lot 8 = 5.120.509,17; Lot 9 = 3.905.409,32; Lot 10 = 4.800.272,15; Lot 11 = 7.363.458,34; Lot 12 = 1.361.813,12; Lot 13 = 1.685.794,50; Lot 14 = 2.102.616,75; Lot 15 = 3.209.097,76; Lot 16 = 3.664.706,15.

Numărul secţiunii: III.1.3
Locul textului ce urmează să fie modificat: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala: 1 ) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8,9
În loc de:

Operatorii economici vor prezenta o lista a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani cu indicarea valorilor executate, a perioadei de executie si a beneficiarilor publici sau privați – conf. art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte din care sa rezulte ca operatorul economic a executat lucrari de aceeași natură și complexitate cu obiectul prezentei achiziții, respectiv lucrari de executie in domeniul energiei electrice de MT/JT din ultimii 5 ani, care sa includa minim urmatoarele: • Lucrari la liniile electrice aeriene - Stâlpi - Posturi de transformare aeriene - Conductoare / cabluri medie tensiune - Conductoare / cabluri joasa tensiune - Iluminat public și alte operatii • Linii electrice subterane - Sapaturi la adâncime normală - Săpături la adâncime majorata - Suplimentări canalizari electrice - Refaceri stradale si subtraversari - Pozare cablu, mansoane, terminale - Firide de contorizare si distributie • Lucrari la Posturi de transformare în anvelopa / zidite • Lucrari la Prize de pamant • Masuratori si operatii diverse Se solicita indeplinirea unui nivel minim valoric (lei), in valoare de minim: Lot 1 = 5.237.786,70; Lot 2 = 5.207.241,60; Lot 3 = 7.512.939,74; Lot 4 = 11.494.268,88; Lot 5 = 6.001.188,48; Lot 6 = 14.067.804,58; Lot 7 = 6.495.405,80; Lot 8 = 10.241.018,34; Lot 9 = 7.810.818,64; Lot 10 = 9.600.544,30; Lot 11 = 14.726.916,68; Lot 12 = 2.723.626,24; Lot 13 = 3.371.589,00; Lot 14 = 4.205.233,50; Lot 15 = 6.418.195,52; Lot 16 = 7.329.412,30.

A se citi:

Operatorii economici vor prezenta o lista a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani cu indicarea valorilor executate, a perioadei de executie si a beneficiarilor publici sau privați – conf. art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte din care sa rezulte ca operatorul economic a executat lucrari de aceeași natură și complexitate cu obiectul prezentei achiziții, respectiv lucrari de executie in domeniul energiei electrice de MT/JT din ultimii 5 ani, care sa includa minim urmatoarele: • Lucrari la liniile electrice aeriene - Stâlpi - Posturi de transformare aeriene - Conductoare / cabluri medie tensiune - Conductoare / cabluri joasa tensiune - Iluminat public și alte operatii • Linii electrice subterane - Sapaturi la adâncime normală - Săpături la adâncime majorata - Suplimentări canalizari electrice - Refaceri stradale si subtraversari - Pozare cablu, mansoane, terminale - Firide de contorizare si distributie • Lucrari la Posturi de transformare în anvelopa / zidite • Lucrari la Prize de pamant • Masuratori si operatii diverse Se solicita indeplinirea unui nivel minim valoric (lei), in valoare de minim: Lot 1 = 2.618.893,35; Lot 2 = 2.603.620,80; Lot 3 = 3.756.469,87; Lot 4 = 5.747.134,44; Lot 5 = 3.000.594,24; Lot 6 = 7.033.902,29; Lot 7 = 3.594.038,50; Lot 8 = 5.120.509,17; Lot 9 = 3.905.409,32; Lot 10 = 4.800.272,15; Lot 11 = 7.363.458,34; Lot 12 = 1.361.813,12; Lot 13 = 1.685.794,50; Lot 14 = 2.102.616,75; Lot 15 = 3.209.097,76; Lot 16 = 3.664.706,15.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Nu este cazul.