Forniture - 52086-2019

04/02/2019    S24    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Elettricità

2019/S 024-052086

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Voltra Sp. z o.o.
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Warszawa
03-214
Polonia
Persona di contatto: Bartosz Milewski
Tel.: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl
Codice NUTS: PL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.voltra.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.voltra.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XX/2019 Voltra

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (Dostawa energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr XX/2019 Voltra) dla jednostek:

1 Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, NIP: 798-14-26-072

2 Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, NIP: 532-00-16-896

3 Gmina Zapolice, pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolic,e NIP: 829-17-08-296

4 Gmina Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP: 118-17-89-539

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 657 474.90 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ – Część 1 – oświetlenie uliczne

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.a

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 599 535.70 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ – Część 2 – Taryfa Cxx i Gxx pozostałe obiekty

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.b do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 836 770.84 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SIWZ – Część 3 – Taryfa Bxx pozostałe obiekty

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu, których wykaz znajduje się załączniku nr 1.c do SIWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 220 933.22 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2019
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który: 1) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w: a) art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp. 2) spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 2.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, tj.: 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z ustawą z kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną (niniejszy warunek udziału w postępowaniu dotyczy wszystkich Części przedmiotu zamówienia). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację zadań objętych koncesją.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:

a) dla Części I przedmiotu zamówienia 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony 00/100),

b) dla Części II przedmiotu zamówienia 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony 00/100),

c) dla Części III przedmiotu zamówienia 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100).

W przypadku wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, wykonawca może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku to samo ubezpieczenie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż ich minimalna, wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia dla danej części. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VII SIWZ.

3. Zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie z ust. 5, pozwalają̨ na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w: 1) art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy Pzp, 2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę̨ poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie trzech odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała: - w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy. - w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy. - w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 2 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawcy składającego ofertę̨ w zakresie więcej niż jednej części, wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wielkość dostawy nie może być niższa niż minimalna, wymagana wielkość dla danej części.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) dla części 1 przedmiotu zamówienia – 43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysięcy złotych 00/100)

2) dla części 2 przedmiotu zamówienia – 49 500,00 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

3) dla części 3 przedmiotu zamówienia – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości odpowiadającej części zamówienia, na które składa ofertę

Pozostałe informacje dotyczące warunków realizacji umowy w przedmiotowej dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/03/2019
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/03/2019
Ora locale: 11:15
Luogo:

Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa, POLSKA

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polonia

Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2019