Works - 520929-2021

Submission deadline has been amended by:  643313-2021
15/10/2021    S201

Česko-Pardubice: Výstavba silničních mostů

2021/S 201-520929

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53211
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dita Svobodová Koldrová
E-mail: dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz
Tel.: +420 466026699
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003216
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003216
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

II.1.2)Hlavní kód CPV
45221111 Výstavba silničních mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena dle PD „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, zpracované MDS projekt s.r.o., IČ: 27487938 a příslušnými rozhodnutími MěÚ Přelouč, č. j. MUPC 3710/2019, resp. č. j. MUPC 7215/2021.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 38 595 643.08 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233140 Práce na stavbě silnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je most ev. č. 322 - 014 Chvaletice a přilehlý úsek komunikace II/322 v délce 200,0 m.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Doba realizace díla / Váha: 20
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena / Váha: 80
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 595 643.08 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 244
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

IROP CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012843

II.2.14)Další informace

k II.2.7: doba trvání je informativní, neboť se jedná o jedno z hodnotících kritérií, a bude dle nabídky dodavatele

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

§ 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ. Dodavatel předloží:

- k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - minimálně živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;

- k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky - doklad o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., ust. § 5 odst. 3 písm. d) (mosty a inženýrské konstrukce) nebo odpovídající Potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

nepožaduje

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 12:00
Místo:

E-ZAK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

k IV.2.6) Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 100 dnů od konce lhůty pro podání nabídek

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/10/2021