Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 521104-2019

Submission deadline has been amended by:  572699-2019
04/11/2019    S212

Polen-Kórnik: Dieselkraftstoff (EN 590)

2019/S 212-521104

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7850010589
Postanschrift: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Ort: Kórnik
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-035
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Urbaniak
E-Mail: kombus@kombus.com.pl
Telefon: +48 618980666
Fax: +48 618170276
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kombus.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.kombus.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Referenznummer der Bekanntmachung: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134220 Dieselkraftstoff (EN 590)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750.000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 069 359.76 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750 000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

2.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

2.6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

2.7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.7.1. Zmiana terminu dostawy:

1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1)-3) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.7.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości ON. W takim przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości litrów ON B7 określonych w umowie.

2.7.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę.

Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 uPzp,

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej.

Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 069 359.76 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie.

W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.) – aktualną na dzień składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każda oraz złoży dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku dostaw wykonywanych, Zamawiający uzna wyłącznie dostawy, których faktyczna wartość wykonana opiewa na co najmniej 2 000 000,00 PLN.

Dowodami są:

a) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,

b) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy są wykonywane, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dostawy w trakcie),

c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów,

d) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,

określenie warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 6 ustawy Pzp: Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu musi wykonywać przedmiot zamówienia). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie JEDZ oraz na wezwanie koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

4.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

4.8.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.

4.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23, z wyłączeniem dotyczącym art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp

4.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4.8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz.1126).

(Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl)

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000 PLN.

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 25 9076 0008 2001 0007 0973 0003 – Bank Spółdzielczy Kórnik z dopisem: Wadium – ZP.S.1.2019.

Szczegóły: www.kombus.pl

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Konsorcjum, spółka cywilna, w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

(Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu - proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ dostępnym na stronie www.kombus.pl

Zmiany umowy zawarto także w SIWZ i ww. projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/12/2019
Ortszeit: 09:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2019 r. o godzinie 9:15 - salka konferencyjna, w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Rozliczenia i płatności będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie obowiązywania umowy.

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczenia we wprowadzaniu informacji w ogłoszeniach - wszystkie wymagane dokumenty oraz wzory dokumentów, zasady ich sporządzania, wymogi formalne, itd. wskazano w SIWZ i zał. do SIWZ, które są dostępne na stronie www.kombus.pl

Zamawiający nie ma możliwości z uwagi na ograniczenia wprowadzenia do ogłoszenia wszystkich informacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/10/2019