Werken - 521367-2017

Beknopt weergeven

23/12/2017    S247

Roemenië-Piatra Neamţ: Exploitatie van een stortplaats

2017/S 247-521367

Concessieovereenkomst voor openbare werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Judeţul Neamţ
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Plaats: Piatra Neamţ
Postcode: 610004
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihail Popescu
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefoon: +40 233212890
Fax: +40 233211569

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.cjneamt.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de concessie

II.1)Beschrijving van de concessie
II.1.4)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90530000 Exploitatie van een stortplaats, 79930000 Gespecialiseerd ontwerpen, 90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval, 90531000 Beheer van stortplaats

Beschrijving
Exploitatie van een stortplaats .
Gespecialiseerd ontwerpen .
Diensten op het gebied van vuilnis en afval .
Beheer van stortplaats .

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Uiterste datum voor de indiening van aanvragen
Datum: 25.1.2018 - 10:00
IV.2.3)Taal of talen waarin aanvragen mogen worden ingediend
Roemeens.